Programma

Het programma van LB Wemmel bouwt verder op het beleid van de afgelopen zes jaar, maar we leggen ook nieuwe accenten. Nog meer realiseren voor onze burgers, zonder de belastingen te verhogen en gebruik makend van alle zinvolle subsidies, is ons doel. Onze visie op het beleid is realistisch, haalbaar én betaalbaar, met oog voor alle aspecten van de Wemmelse samenleving.

Cultuur & bibliotheek | Financiën | Gemeentewerking | Jeugd & Sport | Milieu
Mobiliteit en infrastructuur | Onderwijs | VeiligheidWelzijn & OCMWWoonbeleid en Lokale economie 


Cultuur & Bibliotheek

De bouw van een nieuwe, moderne bibliotheek stond jarenlang op de agenda, maar wordt nu eindelijk gerealiseerd samen met de komst van de Welzijnscampus. Op cultureel vlak gaan we de volgende zes jaar voor:

 • verder realiseren en uitdiepen van het cultuuraanbod
  • in samenwerking met de Wemmelse verenigingen en partners
  • aandacht voor een toegankelijk aanbod voor alle Wemmelaars
  • het rijke gemeentelijk en culturele archief een duurzaam karakter geven
 • versterken van de samenwerking met alle lokale verenigingen en organisaties, en burgerinitiatieven die burgers samenbrengen over taal – en cultuurgrenzen heen aanmoedigen en ondersteunen (bv. activiteiten jaarmarktweekend, Warm Wemmel, voetbal op groot scherm Parking W …)
 • verder organiseren en ondersteunen, logistiek en/of financieel, van lokale evenementen en/of wijkinitiatieven (bv. buurtfeesten, speelstraten, opruimacties zwerfvuil …)
 • organisatoren helpen bij de communicatie van hun activiteiten en de weg wijzen naar (cultuur)subsidies waar mogelijk
 • een aanvullend subsidiebeleid voeren, ingaand op lokale aanvragen (bv. ondersteuning buurtfeesten, zeepkistenrace Grand Prix Wemmel …)
 • de werking van de gemeentelijke Academie aanpassen volgens de nieuwe richtlijnen van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), waardoor o.a. ook de allerkleinsten zich kunnen uitleven in de kunsten
 • behouden van de goede samenwerking met gemeenschapscentrum de Zandloper, die tijdens deze legislatuur werd uitgebouwd via een doordachte samenwerkingsovereenkomst
 • investeren in de werking van de dienst Cultuur, Vrije Tijd en Welzijn als onderdeel van de nieuwe Welzijnscampus
 • start nieuwbouw van de bibliotheek op het domein van de Residentie Geurts in 2019
 • uitbreiden van de werking van de bibliotheek (meer divers aanbod van boeken, diensten en activiteiten) als onderdeel van de nieuwe Welzijnscampus
Financiën

Door een degelijk financieel beleid is de gemeentelijke schuld de afgelopen 6 jaar met ongeveer 10 miljoen euro afgebouwd. Als we ons beleid kunnen verder zetten zal de schuld per inwoner tegen 2020 minder dan 1.000 euro bedragen.  De komende legislatuur willen we:

 • onze personenbelasting bij de laagste van Vlaanderen houden
 • de gemeentefinanciën in balans houden met voortdurende aandacht voor het beheersen van de werkingskosten (bv. overschakelen naar LED-straatverlichting) en de verdere optimalisatie van de dienstverlening, zonder in te boeten op de kwaliteit ervan
 • vereenvoudigen en moderniseren van gemeentelijke belastingreglementen
 • schrappen van inefficiënte belastingreglementen
 • beroep doen op alle beschikbare subsidies en samenwerking via alle mogelijke kanalen (bv. voor infrastructuur onderwijs, vernieuwing sporthal, ondersteuning werking jeugdverenigingen, vernieuwing infrastructuur …) Waar mogelijk én zinvol schrijven we, zonder toegevingen te moeten doen op onze beleidskeuzes,  in op toelagen vanuit bovengemeentelijke overheden (Provincies, Gewest of Federale Overheid).

terug naar boven

Gemeentewerking

In 2019 worden de werking van de gemeente en het OCMW samengevoegd, wat o.a. zal leiden tot een grotere efficiëntie en een betere dienstverlening in de nieuwe Welzijnscampus. Daarnaast zetten we in op:

 • verdere uitbouw van het digitaal dienstenloket zodat u van thuis uit nog meer officiële documenten en subsidies online kan aanvragen en betalen
 • meer en beter communiceren over projecten in onderzoeksfase, over geplande en gerealiseerde projecten via o.a. de maandelijkse Wemmel Info en online media
 • digitale informatieborden op strategische plaatsen
 • nieuwe plannen aftoetsen aan het ‘smart-city’principe, waarbij informatietechnologie gebruikt wordt om de gemeente efficiënter te beheren en te besturen (bv. automatische regeling van straatverlichting)
 • herbekijken gebruik gemeentelijke gebouwen, studie lopende over:
  • renovatie en uitbreiding van gemeentehuis (Kasteel)
  • samenbrengen van technische diensten op de site van het recyclagepark
  • nieuwe invulling administratief centrum en depot in de Vanden Broeckstraat, het Zijpcomplex, hoeve Dries …
  • openstellen van gemeentelijke gebouwen voor privégebruik (bv. babyborrel, jubilea …) mits duidelijke afspraken
 • een visie ontwikkelen over het invullen van huidige en toekomstige noden van onze gemeentelijke infrastructuur (bv. het jeugdhuis)
 • initiatieven inrichten die de burger meer betrekt bij en inspraak geeft in het beleid wanneer burgerparticipatie zinvol zou zijn.  Naast de diverse adviesraden, ook burgerinitiatieven ondersteunen, zoals wijkcomités, en de inwoners stimuleren om deel te nemen aan een externe omgevingsanalyse voor opmaak van het nieuwe beleidsplan.
 • De faciliteiten correct blijven toepassen (zoals we de afgelopen 6 jaar deden).

terug naar boven

Jeugd & Sport

Voor het eerst in de Wemmelse geschiedenis werd deze legislatuur een gemeentelijke jeugd- en sportraad geïnstalleerd. Zowel verenigingen als burgers maken er deel van uit. Expertise die we meer willen benutten, aangezien er in onze gemeente heel wat deskundigheid aanwezig is, zoals ook bij de kandidaten op onze lijst. We focussen op:

 • gemeentelijk jeugdbeleidsplan uitwerken in nauwe dialoog met de jongeren via de gemeentelijke jeugdraad (waarin de prioriteiten voor de komende jaren worden bepaald)
 • de jeugddienst verder uitbouwen door aanstelling jeugdwerker als steun en aanspreekpunt voor de jongeren en als directe link tussen hen en het gemeentebestuur
 • meer ontmoetingsruimtes en speelplekken voor jongeren en gezinnen, zoals een polyvalente ruimte, skatepark, speeltuigen verspreid over de gemeente, buitenfitness, opwaardering site Jeugdhuis …
 • een kindvriendelijke gemeente waar we aandacht hebben voor opgroeiende kinderen in alle beleidsdomeinen zoals minder kinderarmoede, meer activiteiten op kindermaat, veilige schoolomgevingen, meer en betere fietspaden, voldoende kwalitatieve opvang  …
 • de werking van de gemeentelijk sportraad verder ondersteunen en stimuleren
 • de renovatie van de gemeentelijke sporthal realiseren, zodat ze voldoet aan de huidige normen van privacy, hygiëne en energiezuinigheid
 • de haalbaarheid van de heropening van het zwembad aan de Zijp onderzoeken, via samenwerkingsverbanden en subsidies
 • integratie bevorderen via sport- en jeugdinitiatieven
 • inzetten op sport- en bewegingsaanbod voor Wemmelse senioren (bv. net gerealiseerd: buitenfitness aan Residentie Geurts)

terug naar boven

Milieu

Wemmel is een groene gemeente, waarin netheid, open ruimtes, gezonde lucht … van groot belang zijn. Heel wat van onderstaande projecten lopen al, of zijn voorzien om de komende jaren op te starten. LB Wemmel zet volgende punten bovenaan op haar milieu-agenda:

 • propere straten, parken en buurten door:
  • sensibiliseringscampagnes om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan
  • gezamenlijke opkuisacties stimuleren
  • meer investeren in straatvegers en (hondenpoep)vuilbakken
  • actief promoten gebruik pocket-asbakjes (gratis verkrijgbaar op de milieudienst)
  • sluikstorters actief blijven opsporen en bestraffen
 • stimuleren van recycleren, ook via de scholen, verenigingen en organisatoren van events (bv. gebruik herbruikbare bekers, pocket-asbakjes, …)
 • opvolging en evaluatie van de werking van de ophaaldiensten en het containerpark, en van de recyclage van het groenafval
 • We zetten in op het maximaal behoud van huidige open ruimtes en groene zones door het optimaal benutten van de bestaande gebouwen;dit wil zeggen het inbreiden door vernieuwing en heropbouw van oude gebouwen en niet onnodig uitbreiden.
 • onze gemeentekernen, vnl. op de pleinen, verfraaien met meer groen en begroeiing (Op de Markt zijn de werken van de eerste fase al gestart)
 • blijvend investeren in de heraanleg van groene zones i.s.m. organisaties als Groene Rand, Natuurpunt, Regionaal Landschap …:
  • speelbos Motte (plannen zijn klaar)
  • het park en de vijver aan het Gemeentehuis (start al in 2018)
  • de groene zone rondom de Residentie Geurts
  • de vallei van de Amelvonnebeek dat wordt uitgebouwd als lokaal
  • natuurverbindingsgebied
  • extra loopweides voor honden
  • ….
 • uitvoeren laatste fase regenwaterbuffering, project Reekbeek, als maatregel tegen de wateroverlast in onze gemeente
 • bij heraanleg van straten ook verder investeren in de scheiding van het afvalwater
 • behartigen en verdedigen van de belangen van de Wemmelaars bij grote infrastructuurwerken (bv. verbreding Ring) met continue aandacht voor het beperken van licht- en luchtvervuiling, geluidshinder, verkeersdruk en wateroverlast  (bv. aanleg ecoduct en afwatering bij verbreding Ring)
 • blijven ijveren voor een correcte spreiding van het vliegverkeer door overleg met hogere overheden en betrokken partijen, op basis van solidariteit
 • hernieuwbare energie op alle mogelijke niveaus stimuleren via o.a. gemeenschappelijke acties, burgerparticipaties, coöperatieven … (bv. groepsaankopen zonnepanelen) Ook de gemeente zelf zet hierop in, zoals installatie op openbare gebouwen, energiezuinige LED-straatverlichting …. Minder energie verbruiken betekent een lagere factuur voor de gemeente en dus ook voor de inwoners.

terug naar boven

Mobiliteit en infrastructuur

De leefbaarheid van onze straten is een bezorgdheid van velen. Onze kandidaten zetten daarbij in op:

Algemeen

 • actualiseren en uitvoeren van het mobiliteitsplan:
  • het in kaart brengen van alle verkeersstromen in en rond onze gemeente
  • ontmoedigen van het sluipverkeer in onze woonwijken
  • aandacht voor de zwakke weggebruiker
 • specifieke aandacht voor verkeersveiligheid: verdere uitrol masterplan openbare verlichting, aanpassing verkeersstromen, aandacht bij het (her)inrichten van straten en pleinen  voor de zwakke weggebruikers, het ontmoedigen van snelheidsduivels  ….
 • herstelwerken wegen, verlichting  en riolering  waar nodig (bv. domein van Bouchout waar de komst van LED-straatverlichting ingepland staat)
 • meerjarenplan opzetten voor de vernieuwing van straten waarbij prioriteiten vastgelegd worden (bv. logische uitrol en scheiding van het afvalwater voorzien)
 • blijvend inzetten op vernieuwing van straten, voet- en fietspaden:
  • heraanleg van de De Limburg Stirumlaan (fase voorontwerp)
  • de Fr. Robbrechtsstraat (werken reeds gepland)
  • heraanleg (inclusief rioleringswerken) Van Elewijckstraat (start 2019)
  • de staat van onze fietspaden verbeteren
  • waar nuttig fietsstallingen plaatsen
 • aansluiten op het fietspadennetwerk in de regio, zodat fietspaden over de grenzen heen verder lopen
 • parkeerbeleid aanpassen aan de noden van de wijk, rekening houdende met de impact op de hele gemeente (bv. uitbreiden blauwe zone in bepaalde straten om parkeerdruk te verlagen, maar erover waken dat het probleem zich niet verplaatst naar andere straten). Ook de bedrijven hun verantwoordelijkheid laten opnemen voor het gebruik van hun bedrijfsvoertuigen.

terug naar boven

Openbaar vervoer

 • pleiten voor een stipte en betrouwbare dienstverlening van het openbaar vervoer om een goed alternatief te bieden tegenover de wagen  Bv.:
  • extra busdienst die tijdens de spits vanuit Wemmel vertrekt
  • een uitgebreider aanbod van bus 245 in de spits, zodat er plaatsen zijn voor alle reizigers
  • een vlotte verbinding naar andere gemeentes in de Vlaams Rand en naar centrumsteden in de regio
  • mogelijkheid onderzoeken voor een shuttledienst naar metro- en bushaltes
  • vrije busbanen tot in Brussel centrum bij hogere overheden, zodat bussen sneller op hun bestemming geraken
 • stimuleren en ondersteunen van initiatieven rond auto- en fietsdelen

terug naar boven

Werken aan de Ring

 • constructief blijven onderhandelen over de werken aan de Ring en de belangen van de Wemmelaars verdedigen, met specifieke aandacht voor:
  • fietsverbindingen en openbaar vervoer
  • gedeeltelijke overkapping ter hoogte van Laarbeekbos
  • terugdringen verkeersstroom op en rondom de De Limburg Stirumlaan, de straat opnieuw leefbaar maken
  • bekijken verbeteren doorstroming verkeer op de gewestelijke verbindingsbaan Kaasmarkt en Steenweg op Brussel door toegelaten kleine ingrepen (bv. verkeerslichten aanpassen)
  • waken over de luchtkwaliteit door onderhouden van huidige Groenzones, oa. Beverbos, en investeringen in groene corridor met bos achter Motte en de Amelvonnebeekvallei

terug naar boven

Onderwijs

Met de uitbreiding van de gemeenteschool hebben we deze legislatuur werk gemaakt van een betere gemeentelijke schoolinfrastructuur, waar zowel de leerkrachten als de leerlingen de vruchten van zullen plukken.  Daarnaast willen we actief werk maken van:

 • een duidelijke registratie en facturatie van de naschoolse kinderopvang
 • onderzoek naar en aandacht voor een centraal aanmeldingssysteem voor inschrijving in de Wemmelse scholen
 • realiseren van een nieuwe sport- en speelruimte op het gemeentelijk schooldomein (waar nood is aan pedagogisch verantwoorde installaties die behendigheid stimuleren, uitdagend,leerrijk én veilig zijn)
 • meertaligheid van onze schoolkinderen stimuleren
 • verruimen van het cultuuraanbod op school
 • aandacht voor nieuwe technieken en digitalisering in en van het onderwijs
 • uitbreiding van de werking van de gemeentelijke Academie volgens de nieuwe DKO-richtlijnen (Deeltijds Kunst Onderwijs) waardoor ook al de allerkleinsten op een speelse manier hun passies voor muziek, woord of dans kunnen beleven

terug naar boven

Veiligheid

Voor efficiënt en betaalbaar politiewerk is een gezamenlijke en planmatige aanpak nodig. Zowel de politie, de wijkagenten, de gemeenschapswachten, de gemeentelijke dienst integrale veiligheid als de inwoners zijn belangrijke schakels voor een veilig Wemmel, dicht bij de burger.

 • Veiligheidsinformatienetwerken (VIN) verder uitbouwen, waarbij wijkverantwoordelijken samen met lokale vrijwilligers mee een oogje in het zeil houden en in rechtstreeks contact staan met de wijkagent
 • aandacht voor wijkspecifieke vragen ter verhoging van de veiligheid en het veiligheidsgevoel, in samenspraak met de inwoners (bv. via wijkcomités of VIN)
 • de dienst Integrale Veiligheid verder uitbouwen met extra en goed opgeleide gemeenschapswachten
  • meer zichtbare aanwezigheid van gemeenschapswachten en agenten in het straatbeeld, ook tijdens het weekend
  • verhogen van de samenwerking tussen de gemeenschapswachten en de wijkagenten, waardoor de politie nog meer voeling krijgt met wat er leeft in onze straten
  • alle actoren op elkaar afstemmen: de politie, de wijkagenten, de gemeenschapswachten, de gemeentelijke dienst integrale veiligheid …
 • snel en daadkrachtig blijven reageren op overlast: foutparkeren, sluikstorten en burenconflicten
 • bekijken of we inwoners kunnen opleiden tot burenbemiddelaars (project van de provincie Vlaams-Brabant) om kleine meningsverschillen tussen buren meteen aan te pakken en op te lossen
 • inzetten jeugdwerker voor aanpak van hangjongeren die problemen veroorzaken
 • het lokaal veiligheidsplan AMOW verder op punt stellen via een blijvende nauwe samenwerking met naburige politiezones en parket.
  • inzetten van mobiele commissariaten voor het versterken van de politiewerking in de wijken en straten, zoals reeds voorzien is in de begroting van onze politiezone AMOW 2019, op vraag van Wemmel.
 • Deze mobiele commissariaten (met online bereikbaarheid naar de databanken)  verzekeren modern en meer efficiënt politiewerk, een snellere afhandeling van alle administratie en minder verplaatsingen voor de Wemmelaars naar het centrale commissariaat in Mollem
  • toepassen van de taalfaciliteiten voor onze inwoners bij contact met de politiediensten
  • Een eigen politiezone voor Wemmel is niet haalbaar.
 • blijven inzetten op de bestrijding van minder zichtbare misdaad zoals computer-(cyber-), sociale – , domicilie- , verzekerings- en fiscale fraude.
 • moderniseren en optimaliseren van het bestaande cameranetwerk in het kader van misdaadbestrijding en verkeersveiligheid
 • premies voor het beter beveiligen naar ‘inbraakveilige  woningen’ stimuleren

terug naar boven

Welzijn & OCMW

De inkanteling van de diensten van het OCMW in de gemeentelijke werking is nu al uitgetekend en staat gepland voor 2019. De uitbouw van één Welzijnscampus en bib aan de residentie Geurts is daarbij één van de speerpunten. Als inwoner krijg je dan één aanspreekpunt voor alle gemeentelijke welzijnsdiensten.

 • alle diensten samenbrengen op één plaats ter bevordering van een nauwere samenwerking zoals het Huis van het Kind, het Lokaal Dienstencentrum Eureka, de dienst Vrije tijd en Welzijn, het Sociaal Verhuurkantoor …
 • alle initiatieven voor integratie die het samenleven bevorderen over alle beleidsdomeinen heen stimuleren via gerichte acties in onderwijs, sport, cultuur, welzijn, communicatie en informatie
 • de kinder- en kansarmoede in onze gemeente blijvend aanpakken:
  • personen en gezinnen intensief begeleiden bv. inzetten van vrijwillige buddies die nieuwkomers begeleiden om hun weg te vinden in de gemeente, voorleesprojecten …
  • inzetten op  huiswerkbegeleiding, Nederlandse taallessen en deelname aan activiteiten
  • organisaties ondersteunen die activiteiten organiseren  voor kansarme gezinnen
 • aanstelling van een jeugdwerker voor opvang en begeleiding van jeugd in nood (hangjongerenproblematiek)
 • mensen opnieuw aan het werk helpen door de organisatie van jobbeurzen en werklozen begeleiden naar jobs via wijkwerking (de vroegere PWA)
 • zelfstandige ondernemers in nood verder ondersteunen via een samenwerkingsverband met Dyzo vzw
 • het Sociaal Verhuurkantoor voldoende middelen geven om efficiënt te kunnen werken en haar werking uit te bouwen, door het verder aangaan van samenwerkingsverbanden, vooral met de andere faciliteitengemeenten.
 • zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis laten wonen door intensieve samenwerking met alle professionelen van de  Eerstelijns Zorgzone, poetshulp, maaltijden aan huis, thuiszorg …
 • samenwerking met mobiele teams in het kader van psychiatrische begeleiding aan huis
 • bewonersraad Residentie Geurts behouden
 • gemeentelijke seniorenraad opstarten, zodat senioren o.a. advies kunnen geven aan het gemeentebestuur over zaken die hen aanbelangen
 • vernieuwing van appartementen in Residentie Geurts verder zetten, met oog voor een goede toegankelijkheid  en het nemen van energiezuinige maatregelen

terug naar boven

Woonbeleid en Lokale economie

De voorbije jaren heeft de gemeente zich gebogen over het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan, waardoor de sport en recreatiegebieden, de woon-kerngebieden en de handelskernen in onze gemeente vastliggen. Dit plan vormt een stevige basis voor alle toekomstige plannen in onze toch wel sterk bebouwde gemeente . De aanstelling van een ambtenaar Lokale Economie om actief de middenstand en ondernemingen op ons grondgebied te helpen, is ook al goedgekeurd voor 2018.

 • uitbouw van de dienst Lokale Economie met een gepast beleidsplan om de handel te stimuleren en te ondersteunen (bv. gezamenlijke acties bevorderen met rechtstreekse en onrechtstreekse subsidiëring )
 • heractivering van de Middenstandsraad die hun belangen behartigt
 • uitwerken en toepassen van een specifieke regelgeving voor handelspanden (bv. normen terrassen)
 • bedrijven stimuleren voor initiatieven rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals investeringen in groene energie, circulaire economie en “korte keten” bevorderen, maatregelen voor minder autoverplaatsingen …
 • evaluatie Ruimtelijk Uitvoeringsplan met aandacht voor:
  • het uitbreiden en beschermen open ruimtes en groene zones
  • nieuwe woonvormen zoals co-housing
 • behouden van een strikt woon- en vergunningsbeleid door de regelgeving correct toe te passen en bouwovertredingen actief op te sporen en aan te pakken
 • huisjesmelkerij tegengaan op de lokale huurmarkt
 •  bij nieuwe woonprojecten waken over voldoende “bescheiden en betaalbaar wonen in eigen streek
 • het Sociaal Verhuurkantoor verder uitbouwen o.a. door een samenwerking met andere faciliteitengemeenten
 • blijvend zorg en aandacht besteden aan het semi-landelijk en residentieel karakter van de gemeente

terug naar boven