FAQ

Als lijst krijgen we vaak dezelfde vragen: Zijn onze taalfaciliteiten in gevaar? Is een secundaire Franstalige school in Wemmel mogelijk? Waarom is een monozone voor de politie onhaalbaar? En hoe werkt het stemmen in een faciliteitengemeente? Hieronder leest u er meer over.

Hoe stemmen? | Taalfaciliteiten in gevaar?  | Monozone politie? | Franstalige secundaire school?


Hoe stemmen?

In Wemmel gaan we deze keer voor de eerste maal elektronisch stemmen. Wie niet goed weet hoe dat moet, kan tot 5 oktober terecht in de bibliotheek. Aan de balie vind je een test-stemcomputer die beschikbaar is tijdens de openingsuren (ma-di-vr van 14 tot 19 uur, wo van 10 tot 19 uur, za van 10 tot 16 uur).

Het nut van een lijststem?
Met een lijststem ga je akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst. Alle lijststemmen komen samen in een bonuspot. Die stemmen worden toegevoegd aan de voorkeurstemmen van de eerste kandidaat. Indien de bonus groot genoeg is, ontvangt ook de tweede kandidaat extra voorkeurstemmen via de uitgebrachte lijststemmen.

Het nut van een voorkeurstem?
Met een voorkeurstem geef je de kandidaat een persoonlijke stem. Je mag meerdere kandidaten een voorkeurstem geven. Op basis van het aantal voorkeurstemmen wordt bepaald wie zal zetelen in de gemeenteraad en wie in aanmerking komt voor een schepenambt.

Wie zal zetelen in de gemeenteraad? (= rechtstreekse verkiezing)
Voor het aantal zetels die LB Wemmel behaalt, zetelen de kandidaten met het hoogste aantal voorkeurstemmen in de gemeenteraad voor LB Wemmel. Door één of meer voorkeurstemmen te geven, kan je daarbij zelf bepalen wie volgens jou een zitje in de gemeenteraad verdient. Zo heeft jouw stem de grootste invloed.

Belangrijk! Meerdere voorkeurstemmen geven is toegelaten. Als je alle kandidaten een voorkeurstem geeft, vervallen je voorkeurstemmen, en wordt dit aanzien als een lijststem.

Wie wordt schepen in een faciliteitengemeente? (= rechtstreekse verkiezing)
De 5 schepenzetels worden verdeeld over alle lijsten, volgens het behaalde resultaat. Het invullen van de schepenambten wordt bepaald door de voorkeurstemmen. Wie de meeste voorkeurstemmen heeft, maakt dus kans op een zitje in het schepencollege.

De 1e kandidaat op de lijst krijgt een bonus via de uitgebrachte lijststemmen. Als de bonus groot genoeg is, kan de 2e kandidaat op de lijst daar ook van genieten, waardoor hij/zij automatisch meer kans heeft op een zitje in het schepencollege.

Schepenen kunnen niet worden aangeduid door een partij/lijst of deel uitmaken van één of andere onderhandeling.

Wie wordt burgemeester in een faciliteitengemeente?
De burgemeester wordt aangeduid door een meerderheid van de 25 verkozen raadsleden. Minstens 13 van de 25 verkozen raadsleden moeten akkoord zijn voor de aanstelling van de burgemeester.

Als de aangeduide burgemeester rechtstreeks verkozen was als schepen, wordt zijn mandaat van schepen doorgegeven aan de eerste opvolger van dezelfde lijst.

Bij de OCMW-raadsverkiezingen gelden dezelfde regels.

Taalfaciliteiten in gevaar?

Nee.

De taalfaciliteiten werden in 1963 ingevoerd en in 1988 met de pacificatiewet in de grondwet opgenomen of zoals men zegt gebetonneerd.

De faciliteitenwet bepaalt de betrekking tussen de gemeentelijke administratie en de inwoners én de organisatie van het onderwijs. Gezien deze wet een federale en geen gemeentelijke materie is, kan de gemeente daar nooit iets aan wijzigen en/of afschaffen.

Voor een wijziging hieromtrent is een bijzondere meerderheid in het federale parlement nodig, zijnde een 2/3 meerderheid in het algemeen én de helft van elke taalgroep. Een wijziging kan dus nooit doorgevoerd worden, zonder een meerderheid van de Franstalige parlementairen.

Meer info, klik hier.

LB Wemmel staat voor een correcte toepassing van de faciliteiten in Wemmel. De communautaire rust behouden staat prioritair in onze agenda.

Waarom is een eigen politiezone niet haalbaar?

Zuiver theoretisch is de installatie van een monozone steeds mogelijk, MAAR:

 • De oprichting van een monozone gaat in tegen het huidige federale politiebeleid.
  • De federale overheid zet vandaag in op schaalvergroting van politiezones, door fusies en associaties met andere politiezones. Een nieuwe en kleine monozone druist dus volledig volledig in tegen deze evolutie.
  • Zonder federale goedkeuring vervalt de federale dotatie voor de politiezone (die goed is voor 35% van de totale AMOW-politiekost). Politiekosten zijn dan voor 100 % ten laste van de inwoners.
 • Een politiezone heeft basisverplichtingen na te komen, wat zich vertaalt in minimale personeelbezetting
  • De 7 basistaken zijn: wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, recherche (incl. labo sporenonderzoek), handhaving van de openbare orde en verkeer. Daarnaast moet je op federaal niveau ook steun verlenen bij grote evenementen, transmigrantenpolitiek … en zijn er nog heel wat bijkomende taken en opdrachten.
  • Om de basis- én bijkomende taken naar behoren uit te voeren heb je in een monozone +/- 65 personeelsleden nodig. (Personeelskost = 87% van de totale werkingskosten.) Voor een 7/7 en 24/24 permanentie op een politiekantoor en permanentie in een combi zijn bijkomend 18 personeelsleden nodig. Zo kom je in totaal aan ± 83 personeelsleden. Aangezien de politie vandaag permanent met een personeelstekort kampt, weet je dat dit niet haalbaar is. Degelijk en efficiënt politiewerk wordt hierdoor hoogst onzeker.
 • Kostprijs van een monozone met 7/7 en 24/24 permanentie?
  • ± 5.000.000 euro of 300 euro/inwoner (= personeelskosten + overige kosten incluis)
  • Huidige gemeentelijke bijdrage aan AMOW ±2.000.000 euro of 125 euro/inwoner. Ter info: in Brussel is de kostprijs voor de politie per inwoner 463 euro/inwoner (2016).
  • Als we zouden inzetten op een monozone met 7/7 en 24/24 permanentie heeft dit tot gevolg dat de gemeentelijke uitgaven met 3.000.000 euro zal stijgen. Dit kan enkel via belastingverhogingen (aangezien de federale dotatie vervalt als je geen goedkeuring voor de oprichting van een monozone krijgt).
  • Om een monozone te realiseren, moeten we de inkomsten uit belastingen met ongeveer 20% verhogen, enkel en alleen om basistaken te kunnen uitvoeren.
  • We houden hierbij nog geen rekening met mogelijke uittredingsvergoedingen die dienen betaald te worden aan de politiezone AMOW.

Conclusie. Gelet op het huidige politiebeleid zal het heel moeilijk worden om federale goedkeuring te krijgen voor de oprichting van een monozone. Daardoor zal de installatie ervan grote financiële consequenties hebben, en zullen de inwoners moeten opdraaien voor de extra kosten die ermee gepaard gaan. Daarnaast zal je als kleine zone – tegen betalingberoep moeten doen op andere grotere zones voor bijvoorbeeld interne tuchtzaken, softwaretoepassingen, bewaking van gearresteerden, verplichte schietoefeningen, ordehandhaving bij eigen events … Neem daarbij ook het feit dat de politie permanent op zoek is naar personeel, en je weet dat het nodige personeelskader invullen zeer moeilijk zal zijn. Aangezien je uit een samenwerkingsverband met de politiezone AMOW zou stappen, moet je bovendien opnieuw je positie verwerven en de banden (met de politiezone, parket, provincie en federale politie) vanaf nul aanhalen, en vertrouwen winnen.

Daarom …
Waarom energie én centen verliezen als onze huidige samenwerking met de politiezone AMOW werkt?

De criminaliteitscijfers in de gemeente zijn de laatste jaren gedaald. Aan oplossingen om meer politie in het straatbeeld te zien, wordt gewerkt. Vanuit LB Wemmel willen we de dienst Interne Veiligheid uitbreiden met extra en goed opgeleide gemeenschapswachten én nog meer inzetten op een goede samenwerking tussen hen en de wijkagenten. We kijken ook uit naar de komst van de mobiele commissariaten in onze politiezone (die voor 2019 begroot zijn op vraag van Wemmel). Dat zijn hoogtechnologisch uitgeruste combi’s met computers en camera’s waarin politiewerk kan worden verricht zonder dat je naar het commissariaat moet. Met als voordelen: meer politie op straat, een betere en snellere dienstverlening en een directer contact tussen de politie en jou. Ook een investering in slimme camera’s op strategische plaatsen die automatisch informatie uitwisselen met de databanken zal versterkend werken om zaken die zich op gemeenteniveau afspelen op regionaal niveau daadkrachtig op te volgen.

Meer info over de actiepunten van LB Wemmel inzake veiligheid: https://www.wemmel.org/programma/#veiligheid

Waarom is er geen Franstalige secundaire school mogelijk in Wemmel?

De wet van 30 juli 1963 over het taalgebruik in het onderwijs bepaalt dat in het Nederlandse taalgebied het Nederlands de onderwijstaal is. Een speciale taalregeling is voorzien voor o.a. de randgemeenten zoals Wemmel. Hier geldt dat het kleuter- en lager onderwijs ook in een andere landstaal moet gegeven worden als 16 gezinshoofden daarom vragen. Die wet is niet van toepassing voor het secundair onderwijs. Daardoor kan er in Wemmel nooit Franstalig secundair onderwijs komen dat gesubsidieerd wordt door de hogere overheid. Zonder deze subsidies is het oprichten van een secundaire school onbetaalbaar voor een gemeentebestuur.

Meer info? Klik hier