Realisaties

Januari 2019-2021

 
De gemeentelijke Academie

Onze academie is een plek die qua inhoud voortdurend beweegt. Vanaf september 2018 werd het nieuwe decreet DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) succesvol geïmplementeerd met aangepaste leer- en jaarplannen, een performant evaluatiesysteem en een hedendaags aanbod op maat van de cursisten zoals hedendaagse dans, compositie en jeugdkoren. Dit aanbod wordt in de toekomst verder uitgebreid naar een cursus ‘choreografie’.

De academie is geen eiland maar maakt deel uit van kleurrijke gemeenschap. Omdat participatie daarin heel belangrijk en verrijkend is, wordt een academieraad opgericht zodat externe deskundigen met hun expertise het beleid nog kunnen versterken. De volgende jaren zetten wij de ingeslagen weg verder.

Meer aandacht voor communicatie

Het snel en correct informeren van de Wemmelaars staat hoog in onze prioriteiten. Daarbij hebben we heel wat aandacht voor de online communicatie met de opstart van een digitale nieuwsbrief en diverse Facebookpagina’s voor de gemeente, de jeugd en lokale ondernemers. Via Be-alert kunnen we Wemmelaars voortaan ook meteen op de hoogte brengen van belangrijk nieuws.

Ook de Wemmel Info hebben we inhoudelijk aantrekkelijker gemaakt, waardoor het nog meer interessante en relevante artikels voor de inwoners bevat. Uiteraard hebben we ook de nodige aandacht besteed aan de belangrijke communicatie rond de Covid-19 maatregelen.

 
Flankerend onderwijsbeleid

Met de invoering van een gemeentelijk aanmeldingssysteem voor inschrijving van leerlingen in de Nederlandstalige basisscholen, behoort het dagenlang kamperen voor de schoolpoort tot het verleden.  Ouders kunnen hun kind binnen een vastgelegde periode digitaal aanmelden voor een of meer scholen van hun voorkeur. Op basis van de criteria 1) afstand tussen de woonplaats en 2) de school van hun voorkeur krijgen ouders een school toegewezen en/of worden ze op een wachtlijst geplaatst. Bijkomende informatie vind je terug in een brochure die alle ouders van kindjes geboren in 2018/2019 reeds ontvingen en op de gemeentelijke website.

 
Welzijn

Huis van het kind

In 2019 hebben we het Huis van het Kind (HvK) opgericht. Het is een netwerk van verschillende partners (o.m. dienst Vrije Tijd & Welzijn, de bibliotheek, Kind en Gezin, CAW, CKG, OCMW…) die gezinnen in Wemmel ondersteunen. Het aanbod bestaat uit informatie- en adviesmomenten, workshops en ontmoetingsactiviteiten voor en tussen ouders. Alle activiteiten zijn gericht op het versterken van de zorgende en opvoedende rol van ouders.

Aanmeldingssysteem voor opvang van baby’s en peuters

Met de uitwerking van een digitaal aanmeldingssysteem (waarvan privé-kinderdagverblijven ook gebruik kunnen maken) willen we op termijn een opvangplaats voor elk kind te garanderen, met voorkeur voor plaatsen gekoppeld aan het inkomen van de gebruiker. De concrete invoering is gepland in het voorjaar van 2021.

Gezonde gemeente

In 2019 sloot de gemeente opnieuw het charter “gezonde gemeente” af met het oog op de organisatie van “gezondheid bevorderende acties” zoals Tournée Minérale, de 10.000-stappenclash, valpreventie, campagne Warme Dagen die tijdens hitteperiodes extra aandacht vraagt voor kwetsbare groepen zoals ouderen en zieken, lancering griepvacin, sensibilisering van vrouwen (50 tot 69 jaar) voor deelname aan het gratis borstkankeronderzoek, fit in je hoofd om  de mentale veerkracht van inwoners te verhogen. Vanaf 2021 wordt deze rol en het activiteitenaanbod verder uitgebreid door een actieve samenwerking met Logo Zenneland en de Eerstelijnszone Grimbergen waarvan Wemmel deel uitmaakt.

Aansluitend bij het grote mobiliteitsonderzoek van Wemmel maken we in 2021 werk van ‘zorgparkeren’. Het is een eenvoudig systeem waarmee een zorgverlener heel wat kostbare tijd kan uitsparen in de zoektocht naar een parkeerplaats. De bedoeling is dat inwoners de openbare parkeerplaats voor hun garage of oprit kortstondig ter beschikking stellen van zorgverstrekkers om hen zo eenvoudig een parkeerplek voor korte duur kunnen bezorgen.

 
Lokale economie

De dienst lokale economie werd geheroriënteerd.  Hierdoor komt er op de dienst meer ruimte voor beleidsvoering en ondersteuning. De deskundige houdt de digitale handelaarsgids up-to-date en informeert potentiële en bestaande entrepreneurs over relevante economische en praktische aspecten van het ondernemerschap.

In het kader van Covid-19 en de daaraan verbonden veiligheidsmaatregelen kreeg elk gezin een Covid-19-bon die ze bij Wemmelse handelaars en horecazaken konden besteden. Op deze manier konden we onze lokale ondernemers ondersteunen en een hart onder de riem te steken.

 
Veel op de openbare werkenplanning

Veiligheid voor de zachte weggebruiker staat hoog op onze agenda. Naast de investering in de Fr. Robbrechtsstraat zal het tijdelijk fietspad bovenaan de Limburg Stirumlaan over de hele laan worden doorgetrokken. Daarnaast  zijn er door  de Vlaamse overheid werken uitgevoerd aan de Windberg en de Steenweg op Brussel om het fietsverkeer veiliger te maken. Ook in een veilige schoolomgeving in de Vander Zijpenstraat en Zalighedenlaan hebben we fors geïnvesteerd. De Van Elewijckstraatwordt een fietsstraat. De grote werkzaamheden starten in het voorjaar 2021.

Jaarlijks voorzien we meer dan 250.000 euro voor asfalteringswerken en voetpaden. In 2021 wensen we de Kam, het Sint-Rochusplein, de K. en H. De Raedemaekerlaan en de voetweg aan de Sint-Jozefschool onder handen te nemen. Daarnaast is reeds 30% van onze openbare verlichting nu LED-verlichting. In 2021 vervolgen we die weg. LED-verlichting drukt onze elektriciteitsfactuur en zorgt door de gerichte belichting ook voor veel minder lichtvervuiling.

Het klapstuk voor dit jaar wordt de verfraaiing van ons marktplein. Dat wordt een groene plek met rustbanken en fonteinen, en dit zonder aan het huidige aantal parkeerplaatsen te raken.

Voor alle werken doen we maximaal beroep op subsidies van de Vlaamse overheid. Meer info over de geplande werken vind je terug op onze website.

 
Verhoogde verkeersveiligheid

Het voorbije jaar werden heel wat werken uitgevoerd om de veiligheid in onze straten te verhogen. De schoolomgeving in de Fr. Vander Zijpenstraat en de Zalighedenlaan werd aangepakt en in samenspraak met de inwoners kwam er een zone 30 in Bouchout en in de omgeving van de Parklaan . De bushaltes aan de Brusselse Steenweg (ter hoogte van afrit 9), en inde omgeving van de Zandloper en de Sint-Jozefschool kregen een veiligere inrichting. Aan de zogenaamde voetpadhaltes stopt de bus op de rijweg, stappen reizigers makkelijker in en kunnen de fietsers achter het perron doorrijden.

In de vernieuwde Fr. Robbrechtstraat moet een smallere rijbaan hoge snelheden ontmoedigen en is de nieuwe infrastructuur voor fietsers en voetgangers comfortabeler en veiliger.

Een nieuw mobiliteitsplan is in volle voorbereiding. Dit jaar gaan we met inspraak van u, de Wemmelse weggebruiker, een duurzame inrichting van ons weggennet uittekenen. Wordt vervolgd!

 
 
Gezonde financiën

We waken als een goede huisvader over onze centen. Via een taks-shift hebben we de totale belastingdruk verlaagd en is een eerste stap gezet om ons belastingsysteem verder te vereenvoudigen. De Algemene Gemeentelijke Belasting (80 euro voor een alleenstaande en 160 euro voor een gezin) wordt afgeschaft vanaf dit jaar. Dat wegvallen van de inkomsten wordt deels gecompenseerd door een aanpassing van de aanvullende personenbelasting (APB). Die wordt opgetrokken naar het gemiddelde van de Vlaams-Brabantse gemeenten (7,32 %).  Met de blik op de toekomst zetten we verder in op de afbouw van de schuld, van 26 miljoen euro in 2012 naar 16 miljoen euro in 2020.

 
Minder afval, meer groen

De subsidies voor grote projecten zoals ‘Van Reek tot Motte’ en ‘Natte Natuur Molenbeek’ werden eind 2020 goedgekeurd. Hierdoor kunnen we een ecologische verbinding maken tussen de verschillende waardevolle natuurgebieden in Wemmel.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en het Klimaatactieplan strijden we mee tegen de klimaatopwarming. Hiervoor zullen we de komende jaren een aantal acties uitwerken.

Ook ons afvalbeleid vormt een permanent aandachtspunt. Met de invoering van de Unizak en het uitbreiden van de PMD-fractie (waar vanaf dit jaar meer plasticsoorten in mogen)  streven we naar de verlaging van de hoeveelheid restafval Mooimakers (het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG) zal ons daarnaast begeleiden om de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek in de gemeente aan te pakken.

 
Aankoop laptops voor thuisonderwijs

Het budget van heel wat mensen kwam door de coronacrisis behoorlijk onder druk te staan. Dit leidde tot een toename van het aantal mensen dat bij het OCMW kwam aankloppen voor begeleiding en hulp. Wie onderwijs volgde, moest dat plots online en van thuis uit doen. Mede dankzij de steun van Warm Wemmel konden we een dertigtal laptops aankopen, zodat kinderen en volwassenen hun opleiding verder konden zetten. Dit aantal willen we in 2021 optrekken naar 50.

 
Grondige opknapbeurt Residentie Geurts

De Residentie is een thuis voor zelfredzame senioren, die graag in een gezellige gemeenschap wonen, maar toch hun eigen stekje willen. 54 appartementen kregen een grondige opknapbeurt en de liften werden hersteld en vernieuwd. In 2021 vervangen we de tafels en de stoelen van het restaurant.

De bewoners van de Residentie moesten een tijd in quarantaine door een aantal COVID-19 besmettingen. Tijdens deze periode zorgde de sociale dienst van het OCMW samen met de keuken van de Residentie en het Lokaal Dienstencentrum Eureka voor de bedeling van warme maaltijden en lunchpakketten. Heel wat vrijwilligers stonden paraat om boodschappen te doen.

 
Bouw nieuwe welzijnscampus

Op de terreinen van de Residentie Geurts zijn de werken gestart voor de nieuwbouw van de welzijnscampus. Hier komt over 2 à 3 jaar het onthaalloket voor dienstverlening, de nieuwe bibliotheek, de dienst burgerzaken, een multifunctionele ruimte en een cafetaria met zicht op het deels heraangelegde park.