Vacature huisvestingsambtenaar (B1-B3)

vacatureJe werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening. Je zal onder meer belast zijn met de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen. Sollicitaties zijn welkom tot 6 september.

Dit behelst o.m.
– het doorlichten van de lokale huisvestingssituatie
– het voorbereiden van gemeentelijke reglementering op het vlak van wonen
– het opstellen van een planning sociale woonprojecten
– het beheren van de dossiers leegstand, verkrotting en onbewoonbaarheid en opvolgen van de klachten van huurders en eigenaars
– samenstellen van het administratief dossier
– voorbereiden en opvolgen van beslissingen van de burgemeester
– plegen van overleg met verschillende actoren op het vlak van woonbeleid
– de nodige ondersteuning bieden bij het opstellen van beleidsbeslissingen en het voorbereiden van beslissingen van het college en de gemeenteraad

Voorwaarden :
– Je hebt een bachelordiploma.
– Je voldoet aan de vereisten van taalkennis ingevolge de wetgeving op het gebruik der talen in bestuurszaken.

Aanbod :
Wedde volgens barema en desgevallend volgens relevante beroepservaring, maaltijdcheques, tussenkomst woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets), hospitalisatieverzekering, gunstige verlofregeling, mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en vorming.

Interesse :
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de dienst Interne Zaken , gemeentehuis, Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel of via 02/462.05.43, 02/462.05.46 of 02/462.05.44.

De kandidaturen, samen met curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma/studiegetuigschrift en eventueel taalattest dienen gericht te worden aan de Gemeente Wemmel, dienst Interne Zaken – personeelsdienst, Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel, of overhandigd tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel) of per e-mail: interne.zaken@wemmel.be en dit ten laatste op 6 september 2013.

Het examen zal plaatvinden op dinsdag 1 oktober 2013 te 10u in de raadzaal van het gemeentehuis (Dr. Folletlaan 28, 1780 Wemmel). De examenstof waarover ondervraagd kan worden, betreft :
• Het gemeentedecreet: titel 2 — hoofdstuk 1-2-3 (tekst wordt niet ter beschikking gesteld op het examen)
• Het grond– en pandendecreet, de Vlaams Wooncode en het sociaal kaderbesluit (deze teksten zullen op het examen beschikbaar zijn (open boek)

Klik hier om het document te downloaden 

Version française

La commune recrute un Expert en charge du Logement (B1-B3)

Vous travaillerez sous la direction du chef de service Affaires du territoire – urbanisme.
Vous serez notamment chargé du développement d’une vision stratégique communale en matière de logement et ce au travers du :
– dépistage de la situation locale en la matière
– de l’élaboration de règlements communaux en matière de logement
– de la préparation de projets de planification du logement social
– de la gestion des dossiers des logements déclarés inoccupés, détériorés ou insalubres et le suivi des plaintes des locataires et des propriétaires en assurant la constitution du dossier administratif la préparation et le suivi des décisions du Bourgmestre
– la consultation des différents acteurs dans le domaine de la politique du logement
– fournir le soutien nécessaire dans la préparation des décisions politiques et dans la préparation des décisions prises par le Collège et le Conseil communal.

Conditions :
– Vous avez un diplôme de bachelier.
– Vous répondez à l’exigence de connaissance linguistique imposée par la législation sur l’emploi des langues en matière administrative.

Offre :
 Rémunération en fonction du barème et, le cas échéant, en fonction de l’expérience professionnelle pertinente, chèques-repas, intervention dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail (transports publics, vélo), assurance hospitalisation, régime de congés favorable, possibilités de développement personnel et de formation.

Intéressé(e) ?
Pour obtenir les conditions de recrutement générales et de plus amples informations, veuillez contacter le service Affaires Internes – Maison communale – Avenue Dr. H. Follet 28 à 1780 Wemmel – tél. : 02/462.05.43, 02/462.05.44 ou 02/462.05.46. Les candidatures, accompagnées du curriculum vitae, d’une copie du diplôme / du certificat d’études requis et de l’éventuelle attestation linguistique sont à envoyer à la Commune de Wemmel, service Affaires Internes, Avenue Dr. H. Follet 28 à 1780 Wemmel ou à remettre contre récépissé à la maison communale, Avenue Dr. H. Follet 28 à 1780 Wemmel, et ce pour le 6 septembre 2013.

L’examen aura lieu le mardi 1 octobre 2013 à 10h dans la Salle du Conseil de la maison communale sise avenue Dr. Follet 28 à 1780 Wemmel Les questions d’examen porteront sur :
– le décret communal : titre 2 – chapitre 1-2-3. Le texte ne sera pas disponible lors de l’examen.
– le décret relatif à la politique foncière et immobilière, le code flamand du logement et le cadre social Ces textes seront à votre disposition pendant l’examen (à livre ouvert)