Tekort van 1,4 miljoen euro

Schepen van Financiën Bernard Carpriau (LB-MR) heeft tijdens de bespreking van de begrotingswijziging toegegeven dat Wemmel een tekort heeft van 1,4 miljoen euro. Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L) waarschuwt hier al vijf jaar voor vanuit de oppositie. De komende zes jaar zullen niet eenvoudig worden.

‘De volgende legislatuur wacht een grote uitdaging’, aldus Carpriau. ‘Ik stel vast dat sommige retributies momenteel nog heel laag zijn. We zullen nieuwe financieringen (lees: belastingen) moeten vinden voor de gemeente, en structureel moeten besparen. Raadslid Walter Vansteenkiste (WEMMEL): ‘Ik zeg dit vanuit de oppositie al vijf jaar, maar er werd niet geluisterd. Zelfs met de belastingverhoging van de opcentiemen op onroerende voorheffing in een verkiezingsjaar is er zo’n zwaar tekort. Er is ook 633.000 euro aan belastinggelden dat pas later kan worden geïnd’, aldus Vansteenkiste. De begroting werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Marcel Van Langenhove en Monique Van der Straeten onthielden zich. Op diezelfde gemeenteraad zijn de aanvullende personenbelasting (6,5) en de opcentiemen op onroerende voorheffing (850) wel bevestigd, maar niet verhoogd.

Het Nieuwsblad, 5 december 2012

Version française

Un déficit de 1,4 millions d’euros

WEMMEL – L’échevin des finances Bernard Carpriau (LB-MR) , lors des discussions relatives au contrôle budgétaire,  a évoqué le fait que Wemmel a un déficit  de 1,4 millions d’euros. « La prochaine législature devra affronter un grand défi » a dit  Carpriau. « Je constate que certaines contributions sont encore très limitées. Nous allons devoir trouver de nouvelles sources de financement (lisez : « impôts ») pour la commune et réduire les dépenses de manière structurelle ». Le Conseiller Communal Walter Vansteenkiste (Liste W.E.M.M.E.L.) s’exprime à ce sujet: « C’est ce que je prône depuis cinq ans au sein de l’opposition, mais c’est resté lettre morte. Malgré l’augmentation des centimes additionnels sur l’impôt foncier pendant l’année électorale, le budget de la commune se boucle avec déficit important. En outre, il y a 633.000 € d’impôts qui n’ont pas encore été perçus de la part des contributions »  souligne Vansteenkiste. Le budget a été approuvé  majorité contre opposition. Marcel Van Langenhove et Monique Van der Straeten se sont abstenus. Lors de ce même Conseil Communal  la majoration de l’impôt sur les personnes physiques (6,5)  et les centimes additionnels sur l’impôt foncier (850) ont été confirmés, mais pas augmentés.

Het Nieuwsblad, 5 decembre 2012