OCMW in dialoog over maatschappelijke integratie

POD MITijdens de provinciale ontmoetingsdag van 18 april peilde de POD Maatschappelijke Integratie naar wat er leeft bij de verschillende OCMW’s in onze provincie. Naast de voorgestelde thema’s luisterden ze vooral naar onze bekommernissen, vragen, problemen en suggesties. Ook Wemmel nam hieraan deel.

volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • Strijd tegen de sociale fraude
 • De interfederale armoedebarometer
 • Project “mediPRIMA”: hervorming van de terugbetalingsprocedure inzake medische kosten die door de OCMW’s ten laste worden genomen
 • Studenten en het leefloon: uitleg bij enkele veelgestelde vragen
 • Uitleg over de omzendbrief met betrekking tot de versoepeling van de regelgeving inzake partnerschapsovereenkomsten 
 1. 1.     Bestrijding van de sociale fraude

In het federaal plan armoedebestrijding wordt aandacht besteed aan het beter oriënteren van de beschikbare middelen naar de personen die er het meest nood aan hebben. Zo bespraken we enkele preventieve maatregelen met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp. De voorgestelde hulpmiddelen werden ontwikkeld door de POD MI in het kader van de bestrijding van de sociale fraude.

 1. 2.     De armoedebarometer

De interfederale armoedebarometer viert haar vijfde jaargang in een nieuw kleedje. Een nieuwe webapplicatie maakt de armoedebarometer toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Gebruikers kunnen vanaf nu met een muisklik zelf thema’s en indicatoren selecteren die hen interesseren. Naast de evolutie van de armoede in België belicht de armoedebarometer nu ook de Europese context. En er is nog meer: in een handige pedagogische gids worden de indicatoren van de armoedebarometer verduidelijkt. Deze gids is een sensibiliseringsinstrument dat ons kan helpen om concrete lokale acties uit te werken.

 1. 3.     Project “mediPRIMA”

Het project m.b.t. de hervorming van de terugbetalingsprocedure inzake de medische kosten die door de OCMW’s ten laste worden genomen, heeft een grote invloed op onze werking. Zo wordt de controle en de betaling van ziekenhuisfacturen voor een groot deel doorgeschoven naar de HZIV en wordt het voeren van een sociaal onderzoek door het OCMW gegarandeerd en zelfs nog versterkt. Aangezien de eerste fase van dit project in het kader van administratieve vereenvoudiging binnenkort wordt gefinaliseerd, was het moment aangebroken om meer praktische informatie hieromtrent te krijgen.

 1. 4.     Studenten en het leefloon

In het licht van de ingrijpende veranderingen van het hoger onderwijs zijn er een aantal vragen gerezen. Deze FAQ’s hebben tot doel om op de specifieke situatie van de studenten die een leefloon ontvangen dieper in te gaan. Zo kwamen onder meer volgende vragen aan bod: de internationale mobiliteit van de student, de werkbereidheid van de student, de studiekeuze van de student, studeren met voltijds leerplan, de leeftijdsgrens , de hoedanigheid (alleenstaand of  samenwonend) van de op kot verblijvende student.

 1. 5.     Versoepeling van de reglementering partnerschapsovereenkomsten

De reglementering betreffende de partnerschapsovereenkomsten werd versoepeld. Zo moeten we sinds 4 november 2012 de methodologie van onze partners valideren met betrekking tot het actief zoeken naar werk en/of jobcoaching. Deze werkwijze moet niet meer erkend zijn door de regionale tewerkstellingsdienst. Het OCMW moet weliswaar blijven samenwerken met andere partners om nog van de subsidie te kunnen genieten.

Version française

Rencontre provincial CPAS Wemmel et SPP (service public fédéral de programmation) Intégration Sociale le 18/04/2013

Comme chaque année, le SPP Intégration sociale se mettait à l’écoute des CPAS de la région lors des rencontres provinciales. Au-delà des thèmes proposés, ces rencontres visent avant tout à nous permettre de nous faire part de nos préoccupations, de nos interrogations, de nos problèmes et de nos suggestions.

L’ordre du jour était:

 • Lutte contre la fraude sociale
 • Les étudiants et le revenu d’intégration sociale
 • Etat d’avancement du projet “mediPRIMA” relatif à la réforme de l’aide médicale octroyée par les CPAS
 • Le baromètre de lutte contre la pauvreté
 • Explication concernant l’assouplissement de la réglementation relative aux conventions de partenariat
 • Actualités
 • Questions et réponses
 1. 1.     Lutte contre la fraude sociale

Une présentation détaillée a été donnée au sujet des mesures préventives développées par le SPP IS dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale en matière de droit à l’intégration sociale et d’aide sociale subsidiés par l’Etat fédéral. Ces mesures s’inscrivent dans le plan fédéral de lutte contre la pauvreté en ce qu’elles doivent permettre de mieux orienter les moyens disponibles vers les personnes qui en ont le plus besoin.

 1. 2.     Le baromètre interfédéral de la pauvreté

Le baromètre interfédéral de la pauvreté fait peau neuve pour son cinquième anniversaire. Une nouvelle application web rend en effet le baromètre plus accessible et plus convivial. En un simple clic, les utilisateurs peuvent à présent sélectionner les thèmes et indicateurs qui les intéressent. Outre l’évolution de la pauvreté en Belgique, le baromètre expose également le contexte européen.
Et ce n’est pas tout: les indicateurs du baromètre sont expliqués dans un guide pédagogique pratique. Ce guide est un instrument de sensibilisation qui peut aider à mettre sur pied des actions concrètes.

 1. 3.     Projet « MediPRIMA »

Le projet relatif à la réforme de la procédure de remboursement des frais médicaux pris en charge par les CPAS influe considérablement notre fonctionnement. Le contrôle et le paiement des factures d’hôpital seront ainsi en grande partie transférés à la CAAMI, tandis que les enquêtes sociales seront assurées et même encore renforcées par les CPAS. Étant donné que la première phase de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la simplification administrative, sera très prochainement finalisée, le moment était venu de communiquer de plus amples informations pratiques à ce sujet.

 1. 4.     FAQ sur les étudiants et le revenu d’intégration

Les FAQ relatives à la situation spécifique des étudiants qui perçoivent un revenu d’intégration ont pour but d’approfondir certaines questions découlant des changements radicaux qui sont intervenus dans l’enseignement supérieur. Abordés entre autres la mobilité internationale de l’étudiant, la disposition de l’étudiant à travailler, les choix des études de l’étudiant, les études de plein exercice, la limite d’âge et la qualité (isolé ou cohabitant) de l’étudiant séjournant en kot.

 1. 5.     l’assouplissement de la réglementation relative aux conventions de partenariat

La réglementation relative aux conventions de partenariat a été assouplie. Ainsi, depuis le 4 novembre 2012, c’est aux CPAS de valider les méthodologies de la recherche active d’emploi et/ou du jobcoaching mises en place par nos partenaires ; ceux-ci ne doivent plus être reconnus par le service régional de l’emploi sur le plan de la méthodologie. Le CPAS est toutefois dans l’obligation de continuer à collaborer avec d’autres partenaires pour pouvoir bénéficier du subside prévu.