Nieuw financieringsmechanisme voor verenigingen in faciliteitengemeenten

Op 21 december keurde de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet goed waarbij het oprichtingsdecreet van vzw ‘de Rand’ wordt aangepast. Deze aanpassing voorziet vanaf 2014 in een nieuwe financieringsregeling voor Nederlandstalige initiatieven voor sport-, jeugd-, en bibliotheekvoorzieningen in de faciliteitengemeenten. Lijst W.E.M.M.E.L vindt dit een goede zaak, al hopen we in eerste instantie dat de gemeente zelf haar taak zal opnemen. In andere gemeenten – uitgezonderd de faciliteitengemeenten –  worden de subsidies verdeeld via de gemeente. Door eigenhandig in te tekenen op deze beleidsprioriteit kunnen we in Wemmel trouwens ook meer subsidies verkrijgen voor de modernisering van o.a. sportfaciliteiten zoals de sporthal. Op dit moment loopt de gemeente doelbewust heel wat subsidies mis.

Het planlastendecreet creëerde een kader waaraan sectorale decreten inzake lokaal jeugd-, sport- en cultuurbeleid  moesten worden aangepast. Daardoor werden de bestaande mechanismen voor gemeenten die geen beleidsplan indienen, opgeheven. Om te voorkomen dat lokale Nederlandstalige initiatieven in de randgemeenten niet meer kunnen gefinancierd worden door de Vlaamse overheid – omdat het betrokken gemeentebestuur niet zou intekenen op de Vlaams beleidsprioriteiten – werd afgesproken dat de voorbehouden kredieten zullen worden overgeheveld naar vzw ‘de Rand’ die de opdracht heeft deze initiatieven te ondersteunen. In dit decreet wordt deze werkwijze decretaal verankerd. Dit voorontwerp van decreet zal voorkomen dat lokale Nederlandstalige initiatieven in de randgemeenten subsidies van de Vlaamse overheid mislopen. Later moet dit nog in een samenwerkingsakkoord worden vervolledigd.

Een andere aanpassing houdt verband met de interne staatshervorming. Hierdoor kunnen provincies geen taken of bevoegdheden meer uitoefenen waarvoor geen decretale rechtsgrond bestaat. Met dit decreet wordt vastgelegd dat de provincie Vlaams-Brabant de taak opgedragen krijgt om in ondersteuning van het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand te voorzien. Dit zal verder worden uitgewerkt in het bestuursakkoord tussen de Vlaamse regering en de provincie.

Minister van Binnenlands Bestuur en Vlaamse Rand Geert Bourgeois : “Door dit decreet willen we dat  de lokale Nederlandstalige initiatieven in de randgemeenten de nodige subsidies van de Vlaams overheid niet meer mislopen. Het is voor mij een prioriteit het Nederlandstalig verenigingsleven in deze gemeenten verder uit te bouwen.”

Directeur Eddy Frans van vzw ‘de Rand’ voegt hieraan toe: “Deze wijziging van het decreet is een logische volgende stap in de taken die ‘de Rand’ al opneemt in de zes. Met deze noodzakelijke decreetsaanpassing bevestigt de Vlaamse overheid oog te hebben voor de specifieke situatie in deze gemeenten”

Dit voorontwerp van decreet werd vrijdag principieel goedgekeurd en wordt nu voor advies bezorgd aan de SERV en Vlabest.

Bron: www.derand.be (de passages in het vet voegde W.E.M.M.E.L zelf toe)