Monique Van der Straeten: nieuwe voorzitter gemeenteraad

Monique Van der Straeten (W.E.M.M.E.L) werd tijdens de gemeenteraad van 15 januari verkozen tot gemeenteraadsvoorzitter. Ze haalde het met 14 stemmen van Roger Mertens (LB – 6 stemmen) en Cynthia Kiss (UF – 4 stemmen). Ze volgt Bernard Carpriau (LB) op. Na drie jaar geeft Monique de fakkel door aan Raf De Visscher (voorzitter van de lijst W.E.M.M.E.L).

Maar wat is juist de taak van de voorzitter van de gemeenteraad, naast het voorzitten van de gemeenteraad? 
 
Een overzicht van de belangrijkste taken uit het Gemeentedecreet:

– installatievergadering voorzitten (art. 7);
– in ontvangst nemen van het schriftelijk verzoek tot afstand van mandaat of ontslag van een raadslid (art. 9, art. 15);
– de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en het betrokken gemeenteraadslid via een brief (tegen ontvangstbewijs) op de hoogte brengen van feiten die het verval van mandaat met zich kunnen meebrengen. (art. 10);
– een verzoek richten aan het gemeenteraadslid dat tijdens zijn mandaat in een met zijn mandaat onverenigbare situatie terechtkomt (art. 12);
– verzoeken tot verhindering van raadsleden en schepenen in ontvangst nemen (art. 14, art. 48);
– de eed afnemen van de raadsleden (art. 16);
– de gemeenteraad bijeenroepen (art. 20, art. 68);
– de aanvullende agenda voor de gemeenteraad vaststellen (art. 22); 26 oktober 2012 – 4/7
– ondertekenen van notulen van de gemeenteraad, samen met de secretaris (art. 33, art. 180);
– in ontvangst nemen van de ontslagmelding van een schepen (art. 49);
– in ontvangst nemen van de voordrachten voor lidmaatschap van gemeenteraadscommissies (art. 39);
– reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de gemeenteraad en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad ondertekenen samen met de gemeentesecretaris (art. 182);
– nagaan of de voordrachtsakten van de kandidaat-schepenen ontvankelijk zijn (art. 45, art. 50);
– de bijzondere gemeenteraadscommissie voorzitten die de ombudsman evalueert (als er een ombudsman of -vrouw in de gemeente is) (art. 115);
Рde gemeenteraadsvoorzitter is lid van het evaluatiecomité (= het college) voor de evaluatie van de gemeentesecretaris, de eventuele adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder (zie ook vraag 169) (art. 115);
– het tuchtonderzoek opstarten, het opstellen van het tuchtverslag en het tuchtdossier samenstellen als de gemeenteraad als tuchtoverheid optreedt. Als de tuchtvordering tegen de gemeentesecretaris gericht is, voert de gemeenteraad zelf het tuchtonderzoek. Ze stelt zelf het tuchtverslag op en stelt het tuchtdossier samen (art. 124);
– een verzoek tot het houden van een volksraadpleging op de agenda van de gemeenteraad zetten, tenzij de gemeenteraad kennelijk onbevoegd is om over het verzoek te beslissen. Als hieromtrent twijfel bestaat, beslist de gemeenteraad (art. 215).

Bron: www.vvsg.be