Misvattingen over verkiezingen in de Rand (persbericht vzw ‘de Rand’)

Vzw ‘de Rand’ volgt de gemeenteraadsverkiezingen in de 19 gemeenten van de Rand met veel interesse op. Zij namen tevens het initiatief om een folder uit te geven met een oproep om te gaan stemmen en met meer info waarover deze gemeentelijke verkiezingen precies gaan. Niet overbodig, zo blijkt. Want ze moeten vaststellen dat verschillende kandidaten, lijsten, partijen en media vele zaken op één hoop gooien. Lees hier het persbericht waarin ze de misvattingen graag even rechtzetten.

Gemeenteraadsverkiezingen gaan – zoals het woord zelf zegt – over het beleid in de gemeenten. Of zouden dat toch moeten doen. In de Rand stellen we echter vast dat sommige partijen, lijsten en kandidaten het niet altijd even nauw nemen met de werkelijkheid. Vooral in de faciliteitengemeenten wordt al eens een loopje genomen met de waarheid en worden dingen geponeerd die feitelijk niet juist zijn. Het gaat om foutieve of verdraaide informatie die bovendien niets met de bevoegdheden van de gemeenten te maken heeft.

We zetten een aantal hardnekkige, klassieke misvattingen op een rijtje.

1) De faciliteiten zullen worden afgeschaft.
Dit is geen bevoegdheid van de gemeenten. De faciliteiten kunnen slechts gewijzigd worden met een tweederdemeerderheid in de federale Kamer en een meerderheid in elke taalgroep. De kans dat dit gebeurt, is quasi onbestaande. Vlaanderen heeft te kennen gegeven alle wetten te zullen respecteren en ze correct uit te voeren, inclusief de taalwetgeving en de faciliteitenregeling. De zes faciliteitengemeenten behoren tot het Vlaams Gewest en bieden hun inwoners faciliteiten inzake bestuurszaken. Deze gemeenten hebben dus absoluut geen tweetalig statuut, zoals al eens wordt gesuggereerd. Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de tweetaligheid. De Vlaamse Gemeenschap vraagt aan anderstalige inwoners een inspanning te leveren om de taal van de regio te leren. Dat mag en kan toch geen probleem zijn? In veel andere regio’s in Europa verloopt dit op een gelijkaardige manier.

2) Vlaanderen wil de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten afschaffen.

De Vlaamse Gemeenschap geeft jaarlijks circa 10 miljoen euro uit  aan de Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten. Vlaanderen komt hiermee alle wettelijke verplichtingen na en wil dat blijven doen. Laat ons niet vergeten dat de Franse Gemeenschap daarentegen haar verplichting tot subsidiëring van een Nederlandstalige school of scholen in de faciliteitengemeenten in Wallonië nooit is nagekomen.

3) De omzendbrief Peeters is een pesterij.
Dit is geen gemeentelijke bevoegdheid. De omzendbrief Peeters is geen pesterij, maar – zoals elke omzendbrief – een verduidelijking van de wetgeving, in dit geval over het taalgebruik in de faciliteitengemeenten. De Raad van State heeft deze omzendbrief goedgekeurd. Juridisch handelt de Vlaamse overheid met de toepassing van de omzendbrief Peeters met andere woorden volledig correct.

4) Vlaanderen houdt de goedkeuring van het raamverdrag ter bescherming van nationale minderheden tegen.
Dit is geen gemeentelijke bevoegdheid. Zoals geweten is, heeft België dit verdrag niet goedgekeurd omdat de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap de definitie van ‘minderheid’ anders interpreteren. Er is nog steeds discussie of erkende cultuurgemeenschappen binnen een land wel als minderheden beschouwd kunnen worden. Hiermee zijn we geen unicum: ook landen als Frankrijk of Luxemburg hebben dit verdrag niet goedgekeurd.

5) Om vastgoed te kunnen kopen, moet je een band met de streek kunnen bewijzen. 
Vlaanderen, net als veel andere regio’s, zoekt een oplossing om vooral jongeren toe te laten in eigen streek te kunnen blijven wonen. Een goed principe, lijkt ons, dat andere regio’s in een of andere vorm ook toepassen. En noodzakelijk, want 69 gemeenten in Vlaanderen zijn zo duur geworden dat wonen in de eigen gemeente quasi onbetaalbaar is geworden. Een verdringingseffect is hiervan het gevolg. Het decreet, met het hoofdstuk ‘wonen in eigen streek’ wil hiervoor een oplossing bieden. Bovendien is dit decreet slechts van toepassing op een klein percentage van de bouwkavels. Indien dit decreet niet conform zou zijn met Europese of internationale regels, zal Vlaanderen de regeling aanpassen en een andere oplossing zoeken om jonge gezinnen betaalbaar te laten wonen.

6) Sociale woningen zijn voorbehouden voor personen die Nederlands spreken.
Dit is geen bevoegdheid van de gemeenten en niet van toepassing in de faciliteitengemeenten. In de rest van Vlaanderen vraagt de overheid dat kandidaten voor een sociale woning aantonen dat ze bereid zijn Nederlands te leren. De plaatselijke taal leren bevordert de sociale cohesie en sociale en economische integratie. Straffe kost? Nee hoor, in andere landen, waaronder Nederland, gaat men veel verder in de verplichtingen voor anderstaligen om Nederlands te leren.

Bron persbericht: www.derand.be

Over al deze onderwerpen (en veel meer) vind je bijkomende informatie op www.docu.vlaamserand.be.

Version française

Fausses idées au sujet des élections communales (Communiqué de presse de vzw ‘de Rand’)

Vzw ‘de Rand’ accorde beaucoup d’intérêt aux élections communales dans les 19 communes du Vlaamse Rand. Ils ont pris l’initiative d’imprimer un dépliant dans le but de donner de plus amples informations sur les élections communales. Ce n’est pas luxe. Nous constatons que plusieurs candidats, listes et partis sèment la confusion. Ici vous pouvez lire le communiqué de presse de vzw ‘de Rand’.

Les élections communales c’est, comme le mot l’indique, un sujet qui concerne la gestion des communes.  Néanmoins, dans la périphérie, nous constatons que certains partis, candidats et listes s’éloignent de la réalité. En particulier quand  il s’agit de communes à facilités. Il s’agit d’informations erronées qui n’ont rien à voir avec les compétences des communes mêmes.

Ci-dessous, vous trouverez les points essentiels qui portent régulièrement à confusion:

1) Les facilités seront abolies.
Ce sujet n’est pas de la compétence des communes. Les facilités ne peuvent être modifiées que par une majorité des deux tiers à la chambre fédérale et une majorité de chaque groupe linguistique. C’est très improbable que cela se produise. La Flandre a dit qu’elle respectera toutes les lois  en la matière  et qu’elle entend les exécuter correctement, y compris en ce qui concerne les facilités et la législation linguistique. Les six communes à facilités font partie de la région flamande et offrent à leurs habitants des facilités pour ce qui est de l’administration. Ces communes n’ont donc absolument aucun statut bilingue. Le bilinguisme est d’application dans la région de Bruxelles-capitale uniquement. La communauté flamande demande aux non-flamands de faire un effort afin d’apprendre la langue de la région où ils habitent. Ceci ne peut quand même pas poser problème?  Un système similaire existe dans d’autres pays en Europe.

2)  La Flandre veut abolir les écoles francophones dans les communes à facilités.
La communauté flamande consacre environs 10 millions d’euros par an pour les écoles primaires francophones dans les communes à facilités. La Flandre respecte toutes les obligations légales et continuera de le faire. N’oublions pas que la communauté française, en revanche, ne remplit pas son obligation de subventionner l’enseignement néerlandophone dans les communes à facilités en Wallonie.

3) La  circulaire Peeters est un harcèlement.
Ceci n’est pas de la compétence de la commune. La circulaire Peeters n’est pas du harcèlement, mais , comme chaque circulaire, un éclaircissement relatif à la législation, en l’occurrence en ce qui concerne l’utilisation de la langue dans les communes à facilités. Nous rappelons que le Conseil d’Etat a approuvé cette circulaire. Le gouvernement flamand veut faire appliquer cette circulaire qu’il juge tout à fait correcte.

4) La Flandre ne respecte pas  la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
Ce n’est pas une compétence communale. Comme on le sait, la Flandre n’a pas approuvé ce traité parce que la communauté flamande et la communauté francophone interprètent la définition de « minorité » différemment.  Il y a encore des discussions relatives à des communautés culturelles reconnues au sein d’un pays comme étant des minorités. Nous ne sommes pas un cas isolé: des pays comme la France ou le Luxembourg n’ont pas approuvé ce traité non plus.

5) Afin de pouvoir acheter des biens immobiliers, vous devrez être en mesure de prouver un lien avec la région.
La Flandre, comme beaucoup d’autres régions, est à la recherche d’une solution afin de permettre aux jeunes, en particulier, de pouvoir continuer à vivre dans leur propre région. Ceci est, à notre avis, un bon principe que les autres régions appliquent également d’une manière ou d’une autre. Ceci est nécessaire, car 69 communes en Flandre sont devenues tellement chères que  vivre dans sa propre commune  est devenu presque inabordable. Le résultat se traduit par l’exclusion d’une partie de sa population. Le décret, dans le chapitre « vivre dans une région qui nous est propre » fournit une solution. En outre, ce décret s’applique seulement à un petit pourcentage des terrains à bâtir. Si ce décret n’est pas conforme aux règles européennes ou internationales, la Flandre cherchera une autre solution afin de permettre aux jeunes familles de s’installer dans leur commune d’origine.

6) Les logements sociaux sont réservés aux personnes qui parlent néerlandais. Ce n’est pas une compétence des communes et n’est pas d’application dans les communes à facilités. Dans le reste de la Flandre, les personnes qui  font la demande au gouvernement pour l’obtention d’un logement social doivent  démontrer qu’ils sont disposés à apprendre le néerlandais. L’apprentissage d’une langue locale favorise la cohésion sociale et l’intégration sociale et économique. Exagéré ? Non, dans d’autres pays, y compris les Pays-Bas, on va beaucoup plus loin en matière d’obligations pour les candidats qui ne sont pas la langue locale.

Sur tous ces sujets (et bien d’autres), vous trouverez des informations supplémentaires sur www.docu.vlaamserand.be.

Source: www.derand.be