Meerjarenplan OCMW Wemmel goedgekeurd

Meerjarenplan OCMW Wemmel voorziet € 4.711.900 investeringen in periode 2014-2019: unaniem goedgekeurd op gemeenteraad.

20131117-221058.jpgDe gemeenteraad van 09 januari keurde het budget en de meerjarenplanning van OCMW Wemmel goed na de uitgebreide toelichting van het meerjarenplan door de OCMW voorzitter Armand Hermans.

Het meerjarenplan is opgebouwd rond 7 specifieke beleidsdoelstellingen, onderverdeeld in 54 actieplannen en 287 acties. De gemeentelijke bijdrage stijgt nog met 5,43% in 2014, met 6,69% in 2015 om nadien te stabiliseren en te dalen vanaf 2017.

De meest opvallende beleidsdoelstelling in deze meerjarenplanning is de overheveling van alle activiteiten van de vzw Pro Humanitate (in vereffening) naar het OCMW, vooral via het Lokaal Dienstencentrum enerzijds en dienst ouderen anderzijds. Opzet is het uitbouwen van een Welzijnscampus met integratie van alle diensten binnen hetzelfde gebouw: een masterplan voor de Residentie aan de Prins Boudewijnlaan. Tezelfdertijd worden de plannen voor de nieuwbouw OCMW geconcretiseerd. De inhoudelijke en financiële focus komt de volgende jaren meer op het ouderenbeleid te liggen, naast de huidige werking die uiteraard integraal behouden blijft. In tegenstelling tot vele andere OCMW is er geen afbouw van diensten of medewerkers.

De ‘bouwstenen’ van het masterplan worden zowel technisch als inhoudelijk op elkaar afgestemd. De investeringen worden overwegend gespreid over de periode 2014 – 2016. Naast de eigen  investering voor een nieuwbouw zal het OCMW € 2.610.500 investeren in de gebouwen van Residentie zelf. Het OCMW ontleent slechts € 1 Mio en gebruikt dus hoofdzakelijk eigen middelen om het masterplan te realiseren.

Is er dan niet bespaard zoals in quasi alle andere gemeenten en OCMW’s? Uiteraard wel. Naast de zoektocht naar én realisatie van besparingen op de exploitatiekosten zal de schaalvergroting (integratie van de werking van de Residentie) samen met de centralisatie op één locatie en prijsverhogingen van enkele diensten voor voldoende marge zorgen om de exploitatie binnen het voorziene budget te houden.

Door de overdracht zal de dienstverlening verder uitgebouwd kunnen worden en tegen lagere kost. Zowel het Lokaal Diensten Centrum als de dienst ouderenbeleid staan in de startblokken om met een vernieuwde werking van start te kunnen gaan.

Wat kost het OCMW?

Wanneer we ons baseren op het inwonersaantal per 1/1/2012 (BS 23/02/2012 – laatste officieel gepubliceerde cijfers) zijnde 15.347 inwoners en rekening houden met de bijpassingen van de gemeente in de exploitatie en investeringen van Pro Humanitate vzw daalt de kostprijs van het OCMW per Wemmelaar naar minder dan € 100. Het Vlaams gemiddelde bedroeg in 2011 al € 127 per inwoner. We kunnen niet naast de cijfers kijken maar de dienstverlening is uiteraard belangrijk. De toelichting van de voorzitter begon niet voor niks met een citaat van Albert Einstein (1879-1955): “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.” (alles wat kan worden geteld telt niet noodzakelijkerwijs; alles wat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld)

In dit perspectief nog even de 7 beleidsdoelstellingen die specifiek in de meerjarenplanning

opgenomen zijn op een rijtje:

– Het OCMW wil een toegankelijke organisatie zijn die preventief en proactief alle doelgroepen benadert;

– Het OCMW wil een toekomstgericht en planmatig woonbeleid ontwikkelen: betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol;

– Het OCMW voert een ouderenbeleid gericht op kwaliteitsvol en zelfstandig blijven functioneren;

– Alle taken en werkzaamheden van de vzw Pro Humanitate (in vereffening) worden overgeheveld naar het OCMW die ze op een efficiënte en effectieve manier beheert;

– Het OCMW bevordert de maatschappelijke integratie van leefloners, werklozen, mensen van vreemde origine,… (cfr de recente toekenning van de integratiesubsidie aan de gemeente Wemmel)

– Het OCMW wil maximale kansen bieden op een gezond leven in een gezonde omgeving met specifieke aandacht voor de kwetsbaren.

– Het OCMW wil een doeltreffende en flexibele organisatie zijn, in staat de dienst- en hulpverlening te ondersteunen.