Komende donderdag gemeenteraad

20131217-222215.jpgMet onder andere een wijziging van het gemeentelijk parkeerreglement, een overeenkomst over biometrische paspoorten en de resultaten van de burgerparticipatie in het kader van het integratiebeleid vindt komende donderdag de laatste gemeenteraad van dit jaar plaats.

Afspraak op donderdag 19 december 2013 om 19.30uur in het gemeentehuis van Wemmel.

Agenda:
1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 28 november 2013
2. Kennisname OCMW-rekening 2012
3. Begrotingswijziging nr 2 (nummer 3) aan gewone dienst begroting 2013
4. Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage in het kader van het integraal waterbeleid
(Vlaams Decreet dd. 18/07/2003)
5. Aanpassing retributiereglement op initiatiecursus instrument of dans, administratieve
inschrijvingskosten en huurgeld instrumenten.
6. Aanpassing belasting op aanvragen of meldingen tot exploitatie of verandering van
hinderlijke inrichtingen
7. Aanpassing belastingreglement op het aanleggen van trottoirs
8. Wijziging aanvullend gemeentelijk verkeersreglement – blauwe zones.
9. Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone.
10. Retributiereglement op het afleveren van een bewonerskaart voor gebruik in de blauwe
zone
11. NGBS : Verlenging van de huidige scholengemeenschap RandNED voor de periode van
2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging
12. NGBS : opzeg CLB beleidsovereenkomst
13. GECORO – aanduiding voorzitter, secretaris en plaatsvervangers van de deskundigen
14. Afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van
biometrische paspoorten aan Belgische burgers : overeenkomst
15. Advies meerjarenplan van gemeentelijke en niet-gemeentelijke adviesraden: kennisname
16. Kennisname resultaten burgerparticipatie in het kader van het lokaal integratiebeleid
17. Goedkeuring personeelsbehoefteplan-organigram
18. Rechtspositieregeling personeel : wijzigingen
19. Invoering aanvullend pensioenstelstel voor de contractuele personeelsleden
Aanvullende agenda :
– Bijkomend punt ingediend door Dhr Steve Goeman : “Charter landbouw in de Vlaamse Rand”
– Motie ingediend door Dhr. Wies Herpol :
“Motie betreffende de invulling van de site van parking C”
Wemmel, 13 december 2013