handiweb.be – voor personen met een handicap

Dankzij het elektronisch loket Handiweb kan elke persoon met een handicap (of helper) die over een eID-kaart beschikt sinds eind 2010 een gepersonaliseerd overzicht van zijn rechten krijgen. De gebruiker kan zijn dossier online raadplegen en onder meer te weten komen hoever het staat met een aanvraag voor uitkeringen aan personen met een handicap, een aanvraag voor een parkeerkaart of een aanvraag tot erkenning van de handicap.

Vanaf 31 oktober 2012 breidt Handiweb zijn diensten, zijn doelgroep en zijn toegangskanalen uit. De personen met een handicap en hun volmachthebber kunnen aanvragen indienen, wijzigingen meedelen, documenten raadplegen en afdrukken en indien ze dit wensen, de documenten elektronisch ontvangen.

Ze kunnen dus in de Handiweb-toepassing het attest ophalen van erkenning van de handicap dat dient voor het openen van de rechten bij de instellingen alsook de laatste beslissing tot toekenning van een uitkering.
De maatschappelijke werkers van de OCMW’s hebben dus in hun hoedanigheid toegang tot de Handiweb-toepassing via het portaal van de sociale zekerheid, gedeelte ‘Professional’. Ze kunnen de personen met een handicap die een beroep doen op hen dus beter begeleiden door ze te informeren over hun dossier en het attest van erkenning van de handicap af te drukken op basis waarvan zij verschillende rechten kunnen laten gelden.

Handiweb is een onlinetoepassing van de Algemene Directie Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid die werd ontwikkeld in samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en Smals.

Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding die beschikbaar is op www.handiweb.be.

Version française

handiweb.be – pour des personnes handicapées

Depuis fin 2010, grâce au guichet électronique Handiweb, toute personne handicapée (ou aidant) titulaire d’une carte eID peut demander un aperçu personnalisé de ses droits. L’usager peut ainsi consulter en ligne son dossier et notamment savoir où en est une demande d’allocations aux personnes handicapées, une demande de carte de stationnement ou encore une demande de reconnaissance du handicap.

A partir du 31 octobre 2012, Handiweb étoffe son offre de services, son public-cible et ses canaux d’accès. Les personnes handicapées et leur mandataire pourront introduire des demandes, signaler des modifications, prendre connaissance de documents et les imprimer, et les recevoir à leur convenance sous forme électronique. Ils seront ainsi en mesure de récupérer dans l’application Handiweb l’attestation de reconnaissance du handicap qui sert pour ouvrir des droits auprès des institutions ainsi que la dernière décision d’allocation.
Les travailleurs sociaux des CPAS auront, en leur qualité, accès à l’application Handiweb via le portail de la sécurité sociale, partie ‘professionnel’. Ils seront ainsi en mesure de mieux accompagner les personnes handicapées qui font appel à leurs services en les informant sur leur dossier et en leur imprimant l’attestation de reconnaissance de handicap qui permet de valoriser divers droits.

Handiweb est une application en ligne de la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, développée en collaboration avec la Banque Carrefour de la sécurité sociale et avec Smals.
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisateur disponible sur www.handiweb.be.