Eerste deontologische code voor OCMW-raad

ocmw deontologische codeNa de unanieme goedkeuring van de eerste (!) deontologische code door de OCMW-raadsleden en voorzitter werd op de raadsvergadering van 9 oktober ook de oorkonde plechtig ondertekend die aan de ingang van het Lokaal Dienstencentrum geafficheerd zal worden.

De deontologische code omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, gebruiken, richtlijnen en principes die voor de raadsleden als leidraad dienen bij de uitoefening van het mandaat en bij hun dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.

De code is een interne regeling in aanvulling op wettelijke regels van toepassing op lokale mandatarissen. Hiermee voldoet het OCMW Wemmel aan de verplichtingen van artikel 50 van het OCMW-decreet van 19/12/2008. Na één jaar wordt deze code op de raad geëvalueerd met het oog op de verbetering ervan.

Op de foto van links naar rechts: Armand Hermans (voorzitter), Marc Joseph, Filip De Man, Jean-Claude Papaert, Louis Waxweiler. Zittend: Jeanine Van Langenhove-Huygens, Chantal Carpriau-Van der Meersche, Janine Stalen, Paula De Visscher – Van den Heuvel.(Jane White en Roger Buyse waren afwezig)

Naar analogie met de gemeenteraad zal de integrale tekst eerstdaags ook op de website terug te vinden zijn.