Mosselweekend Lijst Wemmel op 3 en 4 december 2016

Mosselfestijn Lijst Wemmel 2016Op zaterdag 3 en zondag 4 december houdt Lijst Wemmel haar 2de Mosselfestijn in zaal SKC, de Raedemekerlaan. Op het menu staan lekkere mosselen en vol-au-vent. Nieuw dit jaar is de gezinsmiddag op zaterdag met gratis animatie voor kinderen. Iedereen van harte welkom!

 • => zaterdag 3 december 2016 van 11.30u tot 14u en van 17.30u tot 21u
 • => zondag 4 december 2016 van 11.30u tot 15u 

Dikke Truiendag in OCMW Wemmel

Op 15 februari wordt de verwarming in het OCMW en het Lokaal Diensten Centrum minstens 2 graden lager gezet en trekt iedereen een extra trui aan. ’s Middags krijgen de medewerkers een kop lekkere gezonde soep. Ook de bezoekers en cliënten krijgen gratis een kom warme soep aangeboden aan de burelen op de Limburg Stirumlaan nr 116  vanaf 11u30  (zo lang de voorraad strekt). Net zoals vorig jaar wordt de OCMW totem warm ingepakt. Nadien verdelen we de sjaals onder het OCMW cliënteel.

Informatief:

We beseffen het niet altijd, maar vanaf het moment dat we ’s morgens opstaan, doen we heel wat dingen die een invloed hebben op ons klimaat. We zetten de verwarming aan, doen het licht aan, zetten de pc op. Op kantoor of in de school maken we gebruik van verlichting en allerlei apparatuur, nemen we de lift … Deze dagelijkse activiteiten verhogen de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Het resultaat is gemiddeld 7 ton CO2-uitstoot per Belg per jaar. We kunnen met minder.

Bind samen met ons de strijd aan tegen de energriezels. Dit zijn stiekeme energieverspillers die zich thuis, op school of op het werk in de donkere hoekjes verborgen houden.

Tips:

Het OCMW vraagt medewerkers om rekening te houden met volgende energiezuinige tips:

 • Trek de stekker van die verborgen oplader onder het bureau uit;
 • Geef sluipend energiegebruik geen kans en schakel alle niet-gebruikte apparaten meteen volledig uit;
 • Een computerscherm dat oplicht in een verlaten bureau heeft geen zin, zet de PC volledig uit;
 • Doe ’s avonds alle lichten uit;
 • Zet ’s avonds het koffiezetapparaat uit;
 • Gebruik zoveel mogelijk kladpapier ;
 • Print waar mogelijk recto-verso;
 • Gebruik niet onnodig de kleurenprinter;
 • Zet de verwarming iets lager in jouw kantoor;

Verslag gemeenteraad 28 januari 2016

De eerste gemeenteraad van 2016 vond plaats op donderdag 28 januari. De meest in het oog springende beslissing was het nieuwe reglement speelstraten. Daarnaast keurde de Raad de voorziene lening van 2 miljoen euro in het meerjarenplan voorinvesteringen goed en werden ook de aanpassing van de statuten van de intercommunale Haviland goedgekeurd.

Een speelstraat is een straat, of een deel ervan, die gedurende een bepaalde periode, meestal in de zomervakantie, volledig afgesloten wordt voor auto’s, moto’s,… Om een idee te geven, Wemmel telde de afgelopen jaren verschillende speelstraten, o.a. in De Keersmaekerlaan, De Schuyffeleerdreef, Fazantenheem, Holland, Lindedreef, Motte, Rode Beukenlaan, Van Campenhoutstraat, Vande Woestelaan, Zwaluwenlaan,…
Uit de evaluatie van de voorbije jaren bleek dat er nood was aan een nieuwe, uniforme aanpak. Een kader dat kijkt naar de werkelijke speelnoden, in samenspraak met de bewoners en handelaarsen bovenal in het teken staat van de veiligheid van de kinderen. Al deze ingrediënten zitten in het nieuwe reglement speelstraten, dat overigens mee tot stand kwam met advies van de Jeugdraad.
Voortaan zijn speelstraten ook mogelijk in de paasvakantie. De aanvraag gaat gepaard met een bewonersenquête die voor 1 jaar geldig zal zijn. Een evaluatie volgend jaar moet uitmaken of een enquête voor meerdere jaren kan dienen.

Op het vlak van verkeerskeerveiligheid besliste de Raad ook om de verkeersremmer in de Koning Leopold III-laan permanent te maken. De proefopstelling zorgde voor een gunstig resultaat, er komt een bloembak ter hoogte van de H. De Molstraat.

De gemeenteraad keurde de voorziene lening van 2 miljoen euro in het meerjarenplan voor investeringen goed alsook de aanpassing van de statuten van de intercommunale Haviland. Haviland dat momenteel al werkt rond streekontwikkeling en afvalbeleid, wenst haar werking uit te breiden met andere gedeelde diensten zoals een sanctionerend ambtenaar, een informatieveiligheidsconsulent,… Het agendapunt werd eerder ook besproken op de commissie Intergemeentelijke Samenwerking (IGS).

Het volledige verslag kan u weervinden op de gemeentelijke website.

Verslag: Wies Herpol


Verslag gemeenteraad 17 december 2015

Meestal staat de laatste gemeenteraad van elk jaar grotendeels in het teken van de financiën. Dat was ook zo eind 2015 met onder andere de begroting voor 2016 die zonder tegenstem werd goedgekeurd. Meer over de plannen 2016 kan u lezen in de folder ‘3 jaar na de verkiezingen’

Maar de raad nam op 17 december 2015 ook andere beslissingen.
Zo zal de gemeente voortaan samenwerken met de provincie en de gemeenten in Halle-Vilvoorde via een project sociale tewerkstelling rond natuurbehoud. Zogenaamde ‘Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen’ worden ingezet voor het beheer van de Motte, het gebied aan deReekbeek, het bosbestand aan Vander Vekenstraat, het maaien van bermen, het inzaaien van een bloemenwei, etc. Daarmee zet Wemmel niet alleen een extra tandje bij inzake natuurbehoud maar wil ze biodiversiteit stimuleren.

Daarnaast werden ook maatregelen voor de verkeersveiligheid genomen:
bloembakken en een verkeersdrempel ‘Berlijns kussen’ (ter hoogte van Parkway) in de Van Gysellaan;
– een voorsorteerstrook op de Romeinse Steenweg en een parkeerverbod aan de kant van de woningen in de Dr. Schweitzerlaan naar aanleiding van de komst van het complex Colruyt. Parkeren aan de kant van de Colruyt in de straat kan wel met blauwe of bewonerskaart;
– een zebrapad ter hoogte van het tankstation Q8 in de Isidoor Meyskensstraat.

Verslag: Wies Herpol


Verslag gemeenteraad 12 november 2015

De zitting van 12 november 2015 is, zeker op het gebied van ruimtelijke ordening, historisch te noemen. 

Zo wordt met de goedkeuring van het voorontwerp ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemdeterreinen en gebouwen voor sport-, recreatie en jeugdactiviteiten’ de basis gelegd om recreatie in onze gemeente te verzekeren. Het plan bevat oplossingen voor locaties die op het gewestplan niet als recreatiegebied zijn ingekleurd, maar waarvan wel het behoud en/of de ontwikkelingwenselijk is. In het bijzonder gaat het over volgende sites: gemeentelijk complex Zijp, Tennisterreinen BTC, Tennis Balcaen, Voetbalcomplex Van Langenhove Stadion , gemeentelijke vijver en sporthal en scoutslokalen Mercator. Het proces voor dit plan werd reeds opgestart in 2006. Na deze voorlopige vaststelling door de gemeenteraad start het openbaar onderzoek.

Ook het tweede ‘RUP Woonlagen’ is uniek in zijn soort. Het ‘Gewestelijke RUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)’ biedt aan gemeenten de mogelijkheid om met een RUP af te wijken van de voorschriften van het gewestplan rond het aantal woonlagen. Het gemeentebestuur bakentmet dit plan het reële kernwoongebied af en houdt bij deze lange termijn visie onder andere rekening met bebouwing, dichtheden en dorpsstructuur. Het plan stelt het maximum aantal woon- en bouwlagen in het kerngebied vast, voorziet in een selectieve verhoging van het aantal bouwlagen en mogelijkheden voor onbebouwde zones tot ontwikkeling van woonfunctie. Ook voor dit RUP start het openbaar onderzoek.

Tot slot keurde de raad éénparig, net zoals de twee vorige punten, de ‘Algemene Stedenbouwkundige Verordening’ goed. Dit is misschien wel het meest monumentale dossier tijdens de afgelopen zitting. Het voegt namelijk de bestaande regels inzake ruimtelijke ordening in Wemmel samen, waaronder de – bijna een eeuw oude – gemeentelijke ‘Verordening op het bouwen’ van 20 december 1921, in één overzichtelijk document samen.

Verder besliste de raad ook om:

 • subsidies aan te vragen voor fietspaden bij de herinrichting van de Rassel die voorzien is in 2016;
 • het Bijzonder Nood-en Interventieplan (BNIP) aan te passen gezien Wemmel dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, wel in het nationale afschakelplan winter 2015-2016 is opgenomen (gedeeltelijk in schijf 7 en 6);
 • het beheer van het natuurgebied ‘Bessembos’, gelegen naast de Dikke-Beuklaan (Jette) en de Ring, terug aan de Vlaamse overheid over te laten;
 • geen huis aan huis ophaling van textiel meer te organiseren. De jaarlijkse ophaling bedroeg slechts 5% van de totaal ingezamelde hoeveelheid. Bovendien wordt zo ook duidelijker wie deillegale ophalers zijn. De containers voor textiel blijven;
 • vanaf de wintermaanden november tot maart het groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) voortaan2-wekelijks op te halen (treedt in werking vanaf november 2016). In de wintermaanden zakt de temperatuur gevoelig en neemt de hoeveelheid GFT-afval ook aanmerkelijk af. Bijkomend wordt de beperking van maximaal 180 liter GFT-afval per ophaling opgeven. Met deze aanpassing volgen we heel wat gemeenten in de regio, respecteren we de Vlaamse norm en kan bovendien circa 20.000 euro bespaard worden.

Het volledige verslag van de gemeenteraad van 12 november 2015 kan u hier weervinden.

Verslag: Wies Herpol


3 jaar na de verkiezingen

Na drie jaar besturen in onze gemeente is het tijd om een voorlopige balans op te maken. In deze folder laten we zien waar we als Lijst Wemmel mee bezig zijn. Niet alles staat hierin, maar we geven graag een voorzet. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie of bij vragen!


Verslag gemeenteraad 8 oktober 2015

De agenda van 8 oktober 2015 hield een beperkte dagorde in. De voornaamste beslissing bestond uit de opdracht die de raad gaf tot aankoop van restafvalzakken. Het vorige bestek liep enkel voor één jaar, zodat de kwaliteit van het nieuwe materiaal van de huisvuilzakken kon worden uitgestest. In het verleden bleken de zakken te licht qua stevigheid uit te vallen.

De milieudienst kreeg in 2015 opvallend minder klachten over de kwaliteit van de nieuwe restafvalzakken die uit hogedichtheidpolyetheen, ofwel HDPE, zijn vervaardigd. De gemeenteraad besliste éénparig om met hetzelfde materiaal te werken en schreef een opdracht uit voor 1 jaar, met mogelijk verlening voor één bijkomend jaar. Het komende jaar zal ook bekeken worden of een samenaankoop van restafvalzakken tot de mogelijkheden behoort, zeker gezien het gemeentebestuur is toegetreden tot het intergemeentelijke samenwerkingsverband FARYS, in het bijzonder de aankoopcentrale (TMVS) die met raamovereenkomsten en diensten schaalvoordelen voor lokale besturen kan creëren, onder andere voor kantoorbenodigdheden, drukwerk, onderhoudsproducten, gereedschappen, voeding,…

Het volledige verslag van de raadszitting kunt u hier weervinden.

Verslag: Wies Herpol


Mosselweekend op 5 en 6 december !

Op zaterdag 5 en zondag 6 december 2015 houdt Lijst Wemmel haar eerste Mosselweekend. De leden van LW heten u in de zaal van het SKC in De Raedemaekerlaan van harte welkom, zaterdag vanaf 17.30 uur en zondag van 11.30 uur tot 15.30 uur.

Naast mosselen serveren we ook Vol-au-vent en voorzien we ook in een lekker voor- en nagerecht.

We kijken er naar uit. Hopelijk tot dan! Klik op lees verder voor de affiche.

Affiche Mosselweekend Lijst Wemmel

Affiche Mosselweekend Lijst Wemmel


Verslag gemeenteraad 17 september 2015

Alvorens de gemeenteraad van donderdag 17 september 2015 aanvatte, kreeg ieder raadslid die met de fiets, bus of trein naar de zitting kwam, een lekkere, fruitige alcoholvrije cocktail. Met deze ludieke actie tijdens de ‘Week van de Mobiliteit’ wil het gemeentebestuur meer duurzaam woon-werkverkeer stimuleren, een doelstelling die ook is opgenomen in het Wemmelse meerjarenplan. Een overzicht van enkele beslissingen van de raadszitting.

 • Met het oog op de invordering van onbetaalde facturen en belastingen, stemde de hele raad in met een toekomstige aanstelling van een gerechtsdeurwaarder. De aanstelling zou voor 3 jaar zijn en moet het sluitstuk vormen in een streven naar een correcte naleving van de fiscale reglementen door iedere inwoner.
 • De gemeente wenst in 2016 de Rassel te vernieuwen. Daarbij wordt de waterleiding ook aangepakt. Het nodige budget wordt door de gemeenteraad voorzien.
 • Een oproep voor een hernieuwd contract voor het onderhoud van de wegen, riolen en waterlopen in onze gemeente werd gelanceerd.
 • Het schoolwerkplan zorgt voor kwaliteitsvolle werking in Nederlandstalige basisschool. De Wemmelse Raad is hierover unaniem!
 • De raadsleden stemmen in met een tijdelijk verbod op thuisslachtingen a.v. het Offerfeest, dit om elk misverstand te vermijden. De politieverordening wordt bekrachtigd.
 • Na de opening van het kunstgrasveld aan het Marcel Van Langenhove stadion, volgde nu een iets minder spannende maar wel noodzakelijke goedkeuring van het politiereglement voor het terrein.

Het volledige verslag met alle agendapunten kunt u hier weervinden.

Verslag: Wies Herpol


Meerjarenplan OCMW Wemmel goedgekeurd

Meerjarenplan OCMW Wemmel voorziet € 4.711.900 investeringen in periode 2014-2019: unaniem goedgekeurd op gemeenteraad.

20131117-221058.jpgDe gemeenteraad van 09 januari keurde het budget en de meerjarenplanning van OCMW Wemmel goed na de uitgebreide toelichting van het meerjarenplan door de OCMW voorzitter Armand Hermans.

Het meerjarenplan is opgebouwd rond 7 specifieke beleidsdoelstellingen, onderverdeeld in 54 actieplannen en 287 acties. De gemeentelijke bijdrage stijgt nog met 5,43% in 2014, met 6,69% in 2015 om nadien te stabiliseren en te dalen vanaf 2017.

De meest opvallende beleidsdoelstelling in deze meerjarenplanning is de overheveling van alle activiteiten van de vzw Pro Humanitate (in vereffening) naar het OCMW, vooral via het Lokaal Dienstencentrum enerzijds en dienst ouderen anderzijds. Opzet is het uitbouwen van een Welzijnscampus met integratie van alle diensten binnen hetzelfde gebouw: een masterplan voor de Residentie aan de Prins Boudewijnlaan. Tezelfdertijd worden de plannen voor de nieuwbouw OCMW geconcretiseerd. De inhoudelijke en financiële focus komt de volgende jaren meer op het ouderenbeleid te liggen, naast de huidige werking die uiteraard integraal behouden blijft. In tegenstelling tot vele andere OCMW is er geen afbouw van diensten of medewerkers.

De ‘bouwstenen’ van het masterplan worden zowel technisch als inhoudelijk op elkaar afgestemd. De investeringen worden overwegend gespreid over de periode 2014 – 2016. Naast de eigen  investering voor een nieuwbouw zal het OCMW € 2.610.500 investeren in de gebouwen van Residentie zelf. Het OCMW ontleent slechts € 1 Mio en gebruikt dus hoofdzakelijk eigen middelen om het masterplan te realiseren.

Is er dan niet bespaard zoals in quasi alle andere gemeenten en OCMW’s? Uiteraard wel. Naast de zoektocht naar én realisatie van besparingen op de exploitatiekosten zal de schaalvergroting (integratie van de werking van de Residentie) samen met de centralisatie op één locatie en prijsverhogingen van enkele diensten voor voldoende marge zorgen om de exploitatie binnen het voorziene budget te houden.

Door de overdracht zal de dienstverlening verder uitgebouwd kunnen worden en tegen lagere kost. Zowel het Lokaal Diensten Centrum als de dienst ouderenbeleid staan in de startblokken om met een vernieuwde werking van start te kunnen gaan.

Wat kost het OCMW?

Wanneer we ons baseren op het inwonersaantal per 1/1/2012 (BS 23/02/2012 – laatste officieel gepubliceerde cijfers) zijnde 15.347 inwoners en rekening houden met de bijpassingen van de gemeente in de exploitatie en investeringen van Pro Humanitate vzw daalt de kostprijs van het OCMW per Wemmelaar naar minder dan € 100. Het Vlaams gemiddelde bedroeg in 2011 al € 127 per inwoner. We kunnen niet naast de cijfers kijken maar de dienstverlening is uiteraard belangrijk. De toelichting van de voorzitter begon niet voor niks met een citaat van Albert Einstein (1879-1955): “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.” (alles wat kan worden geteld telt niet noodzakelijkerwijs; alles wat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld)

In dit perspectief nog even de 7 beleidsdoelstellingen die specifiek in de meerjarenplanning

opgenomen zijn op een rijtje:

– Het OCMW wil een toegankelijke organisatie zijn die preventief en proactief alle doelgroepen benadert;

– Het OCMW wil een toekomstgericht en planmatig woonbeleid ontwikkelen: betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol;

– Het OCMW voert een ouderenbeleid gericht op kwaliteitsvol en zelfstandig blijven functioneren;

– Alle taken en werkzaamheden van de vzw Pro Humanitate (in vereffening) worden overgeheveld naar het OCMW die ze op een efficiënte en effectieve manier beheert;

– Het OCMW bevordert de maatschappelijke integratie van leefloners, werklozen, mensen van vreemde origine,… (cfr de recente toekenning van de integratiesubsidie aan de gemeente Wemmel)

– Het OCMW wil maximale kansen bieden op een gezond leven in een gezonde omgeving met specifieke aandacht voor de kwetsbaren.

– Het OCMW wil een doeltreffende en flexibele organisatie zijn, in staat de dienst- en hulpverlening te ondersteunen.